Lus­ten fanns kvar – det räd­da­de Way out West

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

De se­nas­te åren har Way out West haft ett pu­blik­snitt på drygt 30 000 be­sö­ka­re per dag. Nu vän­tas ett nytt ”all ti­me high”. Men för­ra årets re­kord­siff­ra på 33 000 per­so­ner är pre­cis vad om­rå­det i Slotts­sko­gen mäk­tar med, och då är det redan van­sin­nigt trångt på si­na håll, så för­hopp­nings­vis tän­ker ar­ran­gö­ren ett varv till och lå­ser grin­dar­na vid 33 001 be­sö­ka­re. Det räc­ker. Då har Lu­ger satt nytt pu­blik­re­kord och vi som be­sö­ker Way out West kan fort­fa­ran­de rö­ra oss där­in­ne. Sam­ti­digt är jag glad och, ja, li­te tack­sam för att det fak­tiskt blir en fes­ti­val i år.

Way out Wests grun­da­re och kre­a­ti­va ledare Pa­trick Fred­riks­son och Ola Bro­quist över­drev näm­li­gen in­te. De fun­de­ra­de verk­li­gen på att läg­ga ned ef­ter för­ra året. In­te för att det hopp­lö­sa reg­net för­vand­la­de Slotts­sko­gens gräs­mat­tor till ett su­gan­de ler­hav och knap­past på grund av Beth Or­tons sva­ji­ga kon­sert el­ler de re­kord­många av­hop­pen (Anoh­ni, The Ava­lan­ches, Haim, The Kills och Tra­vis Scott, som er­sat­tes av Ke­le­la som själv läm­na­de åter­bud med kort var­sel) ut­an för att Way out West ha­de rul­lat i tio år och det var så länge som Lu­ger ha­de tänkt kö­ra sin fes­ti­val. Det var så länge den skul­le över­le­va. I bäs­ta fall.

De vil­le fort­sät­ta. Publik­mäs­sigt måd­de ju fes­ti­va­len bätt­re än nå­gon­sin, och rent ar­tis­tiskt har Way out West all­tid va­rit in­tres­sant. Från för­ra året minns jag fram­förallt PJ Har­veys enormt fo­ku­se­ra­de fö­re­ställ­ning, väst­göts­ke Da­ni­el Norgrens un­der­ba­ra tim­me i Lin­nétäl­tet och hur be­fri­an­de det var att se Eag­les of De­ath Me­tals front­fi­gur Jes­se Hug­hes stud­sa upp och ner i si­na knall­rö­da hängs­len och li­ra fläs­kig par­ty­rock – på da­gen nio må­na­der ef­ter det blo­di­ga ter­rorat­ten­ta­tet mot de­ras spel­ning på Ba­taclan i Pa­ris. Tre oli­ka kon­ser­ter som på tre vitt skil­da sätt än­då lyf­te fram och be­fäs­te mu­si­kens för­må­ga att be­rö­ra, för­e­na och nå fram till män­ni­skor.

Så vil­ka kon­ser­ter kom­mer vi att bä­ra med oss ef­ter som­ma­rens fes­ti­val? Vad kom­mer vi att min­nas näs­ta år vid den här ti­den? Mi­na eg­na för­vänt­ning­ar är väl in­te sky­höga – jag var mer lad­dad in­för fes­ti­va­len 2011 (Prin­ce, Ka­nye West och Ro­byn) och 2012 (Kraftwerk, Jo­nat­han Rich­man och Flo­rence and the Machi­ne) – men visst finns det stun­der att se fram emot.

I DAG HOP­PAS jag myc­ket på Ang­el Ol­sens ef­ter­mid­dags­spel­ning, Pixi­es ”hit­pa­rad” och att Frank Oce­an över­hu­vud­ta­get dy­ker upp. På fre­dag drar Jens Lek­man igång ka­la­set i Lin­nétäl­tet, Les­lie Feist tar sin se­nas­te och all­de­les fan­tas­tis­ka ski­va till sce­nen och Greg Dul­li ska pis­ka igång sitt Af­ghan Whigs. Lör­da­gens av­slut­ning med Band of Hor­ses, Re­gi­na Spek­tor och fram­förallt La­na Del Reys fil­mis­ka no­ir­rock kan ock­så bli nå­got all­de­les spe­ci­ellt.

I dag hop­pas jag myc­ket på Ang­el Ol­sens ef­ter­mid­dags­spel­ning, Pixi­es ”hit­pa­rad” och att Frank Oce­an över­hu­vud­ta­get dy­ker upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.