”Det här är spe­ci­ellt”

MUSIK: PEPPAD TOVE STYRKE STAN­NAR HE­LA FES­TI­VA­LEN

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

I kväll spe­lar Tove Styrke på Lin­nésce­nen. Med en ny, hyl­lad sing­el i ryg­gen är det en tag­gad popstjär­na som gör sig re­do för si­na en­da spel­ning på he­la som­ma­ren.

Tove Styrke är re­do och pla­ne­rar in­te att spa­ra på ener­gin på kväl­lens kon­sert.

– Det är li­te spe­ci­ellt. Min för­ra kon­sert i Gö­te­borg var ock­så en av mi­na ro­li­gas­te nå­gon­sin. Jag kom­mer verk­li­gen att gå all in på det här gi­get, sä­ger Tove Styrke.

EF­TER SINGELSLÄPPET i maj har hon fort­satt att ar­be­ta med nytt ma­te­ri­al som för­hopp­nings­vis kom­mer att re­sul­te­ra i en ny plat­ta till hös­ten. Sing­eln Say my na­me har fått fin re­spons, och hyl­la­des bland an­nat i ra­dio av ing­en mind­re än Sir El­ton John.

Jäm­fört med för­ra al­bu­met Kid­do, från 2015 så be­skri­ver hon det nya soun­det som mer ned­to­nat och av­ska­lat. Till sin hjälp har hon haft pro­du­cen­ten Elof Lo­elv, som bland an­nat har ar­be­tat med stor­he­ter som Ri­han­na och Ka­ty Per­ry.

– Vi har fun­ge­rat jät­te­bra ihop. Vi har verk­li­gen kun­nat nör­da ner oss i det här och gö­ra allt från grun­den till­sam­mans, sä­ger Tove Styrke.

TOVE STYRKE ÄR en­dast 24 år gam­mal, men har redan hun­nit med myc­ket. Hon slog ige­nom 2009 när

GER ALLT I KVÄLL. Tove Styr­kes Way out West-spel­ning blir hen­nes en­da på he­la som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.