Fak­ta:

Tove Styrke

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - JACOB SNÖBOHM JACOB SNÖBOHM

* Född: 19 no­vem­ber, 1992 i Umeå. * Bor: Stock­holm. * Slog ige­nom: 2009 i tv-pro­gram­met Idol.

* Släpp­te sitt själv­be­tit­la­de de­bu­tal­bum 2010.

* And­ra ski­van, Kid­do, kom 2015.

* Är ak­tu­ell med nya sing­eln Say my na­me.

hon del­tog i Idol, och ski­van som nu är på gång blir hen­nes tred­je i ord­ning­en.

– Jag har ald­rig känt mig stres­sad över min kar­riär el­ler att jag mås­te hin­na med vis­sa sa­ker. Det kan nog be­ro myc­ket på att jag bör­ja­de i så ung ål­der, sä­ger hon.

MU­SI­KEN, SÄ­GER HON, är in­spi­re­rad av hur män­ni­skor fun­ge­rar, bå­de i re­la­tio­ner med and­ra och i re­la­tio­nen till sig själv. Tove Styrke häm­tar idéer från hän­del­ser ur sitt och and­ras liv, och ger det en ny twist i si­na lå­tar.

– Jag kan vri­da li­te på per­spek­ti­ven. Man ser på and­ra per­so­ner på ett sätt, men se­dan tän­ker man ”tänk om det var om­vän­da rol­ler, hur skul­le det va­ra då”, för­kla­rar hon.

Hon skri­ver mu­si­ken för sin egen skull, och har ing­et ut­ta­lat po­li­tiskt bud­skap. Men hon tyc­ker hel­ler in­te att man kan kal­la nå­gon musik för opo­li­tisk.

– Ing­en konst­form är ju helt se­pa­re­rad från värl­den. Även den mest opo­li­tis­ka poplåt kan va­ra fri­gö­ran­de för en män­ni­ska. För mig är mu­si­ken ock­så nå­got att fly till när li­vet känns trögt, sä­ger Tove Styrke.

PÅ WAY OUT WEST-KONSERTEN ut­lo­vas en färg­stark show och Tove Styrke tror att det blir bå­de svet­tigt och fint. Ef­ter spel­ning­en finns dess­utom go­da chan­ser att hit­ta hen­ne nå­gon­stans i publik­vim­let, då hon pla­ne­rar att stan­na he­la fes­ti­va­len.

– Jag tänk­te se så myc­ket som möj­ligt. Jag är rik­tigt pepp på La­na Del Rey och Frank Oce­an, sä­ger hon. * Folk­te­a­tern gäs­tas av po­pund­ret El Per­ro del Mar, el­ler Sa­rah Ass­bring som hon egent­li­gen he­ter. Myc­ket har hänt se­dan de­bu­tal­bu­met 2005, och se­nas­te al­bu­met Ko­ko­ro var en rik­tigt mäk­tig upp­le­vel­se. Helt klart en kon­sert värd att be­sö­ka, med tan­ke på att El Per­ro del Mar all­tid bru­kar er­bju­da en vi­su­ellt spra­kan­de show med re­jä­la do­ser stjärn­glit­ter. Kans­ke vå­gar man hop­pas på att hon gäs­tar Avant­gar­det som spe­lar strax ef­ter, och med vil­ka hon spe­la­de in lå­ten Nu vill jag må från ti­di­ga­re i år. Film, Way out West, Ha­ga­bion, 13.15 * Följ med mu­si­kern Li­sa Nord­ström på en mu­si­ka­lisk re­sa ge­nom fy­ra län­der. Med im­pro­vi­se­rad musik som ut­gångs­punkt gav hon sig ut på en färd ge­nom Cy­pern, Ku­ba, Ja­pan och In­do­ne­si­en. Fil­men So­ni­ca Se­quence sä­ger sig ut­fors­ka möj­lig­he­ter­na att kom­mu­ni­ce­ra över språk­grän­ser med hjälp av musik. Det kan va­ra skönt att kom­ma iväg li­te från fes­ti­val­om­rå­det och got­ta in sig på Ha­ga­bion en stund.

Bild: EMMA SVENS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.