Ta­li­ba­ner vill loc­ka kvin­nor med ma­ga­sin

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Med en ny tid­ning hop­pas den pres­sa­de ta­li­ban­rö­rel­sen i Pakistan väc­ka upp­märk­sam­het – och nå ut till kvin­nor. Bland in­ne­hål­let finns råd till aspi­re­ran­de kvinn­li­ga ji­ha­dis­ter och en ”kän­di­sin­ter­vju” med frun till ta­li­ban­le­da­ren Fazlul­lah Kho­ra­sa­ni.

Or­ga­ni­se­ra hem­li­ga sam­man­koms­ter och bjud in li­ka­sin­na­de syst­rar med in­tres­se för ji­had. Ord­na trä­nings­lä­ger och lär er hur enkla­re va­pen fun­ge­rar. Det är någ­ra av tip­sen i det förs­ta num­ret av Sun­ nat­i­khau­la – en 45­si­dig eng­elsk­språ­kig tid­ning från den pa­ki­stans­ka ta­li­ban­rö­rel­sen TTP som rik­tar sig sär­skilt till kvin­nor. Nam­net Khau­la upp­ges syf­ta på en ti­dig an­häng­a­re till pro­fe­ten Mu­ham­med.

I tid­ning­en finns ock­så en in­ter­vju med en kvin­na som upp­ges ha va­rit gift med Fazlul­lah Kho­ra­sa­ni, Ttp­le­da­ren som ryk­tas ha dö­dats i en drö­nar­räd. Frun har ti­di­ga­re in­te fram­trätt of­fent­ligt men av­slö­jar nu att hon gif­te sig som 14­åring och att hon in­te för­står var­för det nu­me­ra rik­tas så myc­ket kri­tik mot barn­bröl­lop, skri­ver The Te­le­graph.

Sun­nat­i­khau­la ses av be­dö­ma­re som ett sätt för ta­li­ba­ner­na att ska­pa upp­märk­sam­het ef­ter en tid av ne­der­lag och för­lo­rat ter­ri­to­ri­um.

Pre­cis som många and­ra vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mist­or­ga­ni­sa­tio­ner an­vän­der sig TTP av nya ty­per av me­die­ platt­for­mar för att nå ut med sin ide­o­lo­gi till en ny ge­ne­ra­tion. Ny­he­ten om tid­ning­en har fått stor sprid­ning i Pa­ki­stans so­ci­a­la me­di­er.

Den pres­sa­de si­tu­a­tio­nen gör att det är helt rim­ligt för ta­li­ba­ner­na att star­ta en tid­ning för kvin­nor, en­ligt Syda­si­en­ex­per­ten Mi­chael Ku­gel­man.

– Kvin­nor är en stra­te­gisk grupp ef­tersom de har för­må­ga att ut­ö­va in­fly­tan­de över si­na sö­ner. Om kvin­nor vär­vas över till den mi­li­tan­ta si­dan kan de upp­munt­ra si­na sö­ner, el­ler dött­rar för den de­len, att ock­så an­slu­ta sig, sä­ger han till The Gu­ar­di­an.

Sofia Eriks­son/tt

FOTO: EMILIO MORENATTI/AP/TT

Ta­li­ba­ner­na rik­tar sig till kvin­nor i ett nytt ma­ga­sin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.