Fler topp­be­sök på Keb­ne­ka­i­se

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■EKO­NO­MI. Den svens­ka fjäll­turis­men och topp­be­sö­ken på Keb­ne­ka­i­se ökar, en­ligt Svens­ka Tu­rist­för­e­ning­en (STF). Om­kring 10 000 vän­tas be­sti­ga lan­dets högs­ta berg in­nan årets slut.

– Vi ser att in­tres­set för fjäll­vand­ring har ökat un­der fle­ra år. Det är allt fler yng­re och barn­fa­mil­jer som är in­tres­se­ra­de, sä­ger Ca­ri­na Ha­ke­näs på STF.

Un­der ju­li öka­de an­ta­let gäst­nät­ter jäm­fört med sam­ma pe­ri­od för­ra året med cir­ka 7 pro­cent, till un­ge­fär 49 000, på STF:S sam­man­lagt 52 fjäll­sta­tio­ner och fjällstu­gor. (TT)

FOTO: STOCKHOLMS UNI­VER­SI­TET

Keb­ne­ka­i­se loc­kar fler be­sö­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.