Eins­te­in rätt om stjär­nors ba­nor

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■VETENSKAP. Stjär­nor som rör sig i ex­tremt hög fart runt det su­per­mas­si­va svar­ta hå­let i mit­ten av Vin­ter­ga­tan be­ter sig pre­cis som Eins­te­in för­ut­spåd­de i sin all­män­na re­la­ti­vi­tetste­o­ri, en­ligt en ny stu­die.

Stjär­nor­na vi­sar upp små för­änd­ring­ar, skift­ning­ar, i si­na ba­nor. För­änd­ring­ar­na kan, en­ligt fors­kar­na, till­skri­vas den så kal­la­de re­la­ti­vis­tis­ka ef­fek­ten som kan mär­kas när him­la­krop­par rör sig i hög fart kring varand­ra. Eins­te­in var den förs­ta att ma­te­ma­tiskt be­skri­va fe­no­me­net. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.