Slut­vi­lat – dags för trä­ning

”Ett miss­tag att gå ut för hårt ef­ter se­mestern – det är bätt­re att trä­na på lång sikt”

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen - Man mås­te få ta det lugnt på se­mestern. ■■ERIK HEM­MINGS­SON, do­cent i folk­häl­sa på GIH.

Kän­ner du dig seg och oträ­nad ef­ter se­mestern? Det gör många, så dep­pa in­te!

Det finns myc­ket att gö­ra åt sa­ken. Nu bör­jar en hög­sä­song för gym och and­ra som får folk att rö­ra på sig och trä­na.

Som­ma­rens se­mester­vec­kor är egent­li­gen en bra tid för fy­sisk ak­ti­vi­tet. Någ­ra av oss är duk­ti­ga på att ut­nytt­ja det – men in­te al­la.

– Den sto­ra mäng­den i be­folk­ning­en tar det lug­na­re på se­mestern och rör in­te spe­ci­ellt myc­ket på sig, sä­ger Erik Hem­mings­son, do­cent i folk­häl­sa på Gym­nas­tik­ och id­rotts­hög­sko­lan, GIH.

Men det still­sam­ma som­mar­li­vet är ing­et pro­blem, tyc­ker han.

– Man mås­te få ta det lugnt på se­mestern, och bry­ta var­dags­mönst­ren. Så kan man kän­na sig tag­gad och rö­ra sig mer när ar­be­tet bör­jar och man kom­mer till­ba­ka i var­dags­lun­ken.

Var­da­gens möns­ter spe­lar stor roll i sam­man­hang­et.

– Vi har star­ka va­nor när det gäl­ler hur myc­ket vi rör på oss, sä­ger Erik Hem­mings­ son, som själv bru­kar cyk­la till och från job­bet.

Pro­me­na­der i oli­ka syf­ten är en po­si­tiv fak­tor.

– Svens­kar är ge­ne­rellt bra på var­dags­mo­tion. Man kan jäm­fö­ra med USA, som har fruk­tans­värt lå­ga ni­vå­er.

Men män­ni­skor fun­ge­rar oli­ka, fram­förallt psy­ko­lo­giskt. Var och en be­hö­ver fun­de­ra på hur man själv är när det gäl­ler fy­sisk trä­ning.

Erik Hem­mings­son an­ser att vi be­hö­ver ta stör­re hän­syn till det­ta, i oli­ka sam­man­hang. Grup­pen som trä­nar myc­ket och re­gel­bun­det kan i me­di­er ver­ka stör­re än den är.

– Man mås­te in­te trä­na en halv­tim­me om dan för att det ska hän­da nå­got. Redan ett steg ger en häl­so­ef­fekt, fast in­te så stor na­tur­ligt­vis. De som rör sig väl­digt li­te har mest att tjä­na på att rö­ra sig ba­ra li­te mer, sä­ger Erik Hem­mings­son.

Många per­son­li­ga mo­tions­el­ler trä­nings­pro­jekt star­tas så här års, el­ler ef­ter ny­år.

– Ett van­ligt miss­tag är att gå ut li­te för hårt, så att man in­te or­kar full­föl­ja. Det är bätt­re att trä­na kon­se­kvent på lång sikt, på­pe­kar Hem­mings­son.

Om man sö­ker sig till en för­e­ning, el­ler ett gym med per­so­nal, finns of­ta go­da råd att få.

– Jag tror att de fles­ta som job­bar på gym i dag är se­ri­ö­sa och kun­ni­ga, och har koll på vad man bör gö­ra. Det var nog stör­re va­ri­a­tion ti­di­ga­re, sä­ger Erik Hem­mings­son.

Mic­ke Lars­son/tt

FOTO: AN­DERS WIKLUND/TT/ARKIV

Motion. Yo­ga på gym är en tänk­bar trä­nings­form för den som vill kom­ma igång fy­siskt ef­ter en still­sam se­mes­ter, som många av oss haft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.