Brit­ter­na vill im­por­te­ra svens­ka lo­djur

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

För 1 300 år se­dan dog lo­dju­ret ut på de brit­tis­ka öar­na.

Nu vill en na­tur­skydds­or­ga­ni­sa­tion åter­in­fö­ra ar­ten – och tan­ken är att häm­ta sex lo­djur i Sve­ri­ge för att släp­pa dem i en skog i nor­ra Eng­land.

Pro­jek­tet har väckt stor upp­märk­sam­het och be­skri­vits i fyl­li­ga re­por­tage i al­la sto­ra brit­tis­ka dags­tid­ning­ar.

Plat­sen där dju­ren ska släp­pas he­ter Ki­el­der Fo­rest Park och lig­ger i Nort­hum­ber­land i nord­li­gas­te Eng­land, pre­cis sö­der om grän­sen till Skott­land. Det är det störs­ta sam­man­häng­an­de skogs­om­rå­det i Eng­land med en yta på 650 kvadrat­kilo­me­ter.

Or­ga­ni­sa­tio­nen bakom pla­ner­na he­ter Lynx UK Trust. Den ve­ten­skap­li­ge le­da­ren, Paul O´do­nog­hue, an­ser att det är en plikt för Stor­bri­tan­ni­en att åter­in­fö­ra al­la ar­ter som har fö­re­kom­mit na­tur­ligt på öar­na.

Ny­li­gen läm­na­de or­ga­ni­sa­tio­nen in en an­sö­kan till na­tur­vårds­myn­dig­he­ter­na i Eng­land om till­stånd för att släp­pa ut sex lo­djur, två han­nar och fy­ra ho­nor – lo­djur som är tänk­ta att häm­tas i Sve­ri­ge.

– De har ställt en del frå­gor och jag har re­dogjort för dem om lo­dju­ren i Sve­ri­ge. Fast frågan är väl om de eng­els­ka myn­dig­he­ter­na ger klar­tec­ken. Det kan tän­kas att det finns grup­per som in­te är så för­tjus­ta i pla­ner­na, ex­em­pel­vis får­far­mar­na, sä­ger Hen­rik Andrén, lo­djurs­fors­ka­re vid Sve­ri­ges lant­bruks­u­ni­ver­si­tet (SLU).

Han på­pe­kar ock­så att det är en kom­pli­ce­rad af­fär att in­tro­du­ce­ra djur i nya om­rå­den. In­nan man star­tar är det många de­tal­jer att gå ige­nom: finns det till­räck­ligt med ut­rym­me där dju­ren ska släp­pas, finns det till­räck­ligt med by­tes­djur, kom­mer lo­kal­be­folk­ning­en att ac­cep­te­ra dju­ren, och så vi­da­re.

Men skul­le det bli all­var tror Andrén att det finns möj­lig­he­ter för eng­els­män­nen att häm­ta lo­djur i Sve­ri­ge. I så­da­na fall är det Na­tur­vårds­ver­ket som ska ge det of­fi­ci­el­la till­stån­det.

Ro­land Jo­hans­son/tt

FOTO: TT/ARKIV

Dags för en åter­komst?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.