Fak­ta: Trä­ning

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Vux­na per­so­ner re­kom­men­de­ras att un­der minst 30 mi­nu­ter per dag ut­ö­va en fy­sisk ak­ti­vi­tet som gör att man blir and­fådd. För den som är oträ­nad kan det räc­ka med en pro­me­nad.

Tes­ta gär­na oli­ka for­mer av trä­ning och motion, för att hit­ta vad som känns ro­ligt och pas­sar in i var­da­gen!

Det vik­ti­gas­te för folk­häl­san är in­te att de redan ak­ti­va mo­tio­ne­rar än­nu mer, ut­an att få igång dem som rör sig minst. KÄLLA: GYM­NAS­TIK- OCH ID­ROTTS­HÖG­SKO­LAN (GIH)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.