23-åring­en som är chef i fin­kö­ket

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - JENNIE PERS­SON 010-471 50 26 jennie.pers­son@hn.se

Hon är köks­chef på Var­bergs högst ran­ka­de White Gui­de-re­stau­rang. 23-åri­ga Ju­lia Christi­ans­son viss­te ti­digt vil­ket yr­ke hon vil­le sat­sa på. ”Att job­ba med me­nyn är ab­so­lut ro­li­gast. Jag tyc­ker om att la­ga en­kel mat som rik­tar sig till många grup­per”, sä­ger hon.

”Jag viss­te att jag ha­de valt rätt yr­ke re­dan i gym­na­si­et”

JU­LIA CHRISTI­ANS­SON

Ju­lia Christi­ans­son, 23, har in­te många år i bran­schen. Men i dag ba­sar hon över Var­bergs högst ran­ka­de White Gui­de­re­stau­rang.

HN MÖ­TER

Pla­nen var att bli ve­te­ri­när men be­ty­gen räck­te in­te. Då föll i stäl­let va­let på re­stau­rang­bran­schen för Ju­lia Christi­ans­son från To­restorp.

– När jag skul­le väl­ja lin­je in­för gym­na­si­et sa pap­pa: ”vad du än gör, välj in­te re­stau­rang­bran­schen”. Han me­na­de att det var då­li­ga ti­der och tunga lyft. Men just då var mat­lag­ning det en­da jag var in­tres­se­rad av, sä­ger 23-åring­en som fem år ef­ter gym­na­si­et nu job­bar som köks­chef på Vin & Skaf­fe­ri Hus 13 i Var­berg.

HON HANN DOCK med tre år på re­stau­rang – och ho­tell­hög­sko­lan Gryt­hyt­tan in­nan hon gav sig ut i ar­bets­li­vet.

– Jag vil­le ta stu­di­e­vä­gen till yr­ket. Många tar jobb­vä­gen, men jag kän­de att jag in­te var re­do att bör­ja job­ba som kock när jag var 18 år.

Hen­nes mor­far är bo­satt i Var­berg och fa­mil­jen har till­bring­at många som­rar här. Så ste­get till att sö­ka sig till Var­berg och Hus 13 var in­te långt. De se­nas­te två åren har hon un­der som­rar­na job­bat som kock på re­stau­rang­en, som ti­di­ga­re ha­de tre de­lä­ga­re. Men när två av dem val­de att bry­ta sig loss fick Ju­lia Christi­ans­son frå­gan om hon vil­le ta över som köks­chef.

– FÖRST TÄNK­TE jag ”nej jag vet in­te om jag kla­rar av det”. Men jag äls­kar ut­ma­ning­ar sam­ti­digt som jag ha­tar att stå och stam­pa på ett stäl­le. Och det var ro­ligt att få mer an­svar, sä­ger hon.

ARBETSUPPGIFTERNA som köks­chef be­står bland an­nat av att be­stäl­la va­ror, ha kon­takt med le­ve­ran­tö­rer och sät­ta me­nyn.

– Att job­ba med me­nyn är ab­so­lut ro­li­gast. Jag tyc­ker om att la­ga en­kel mat som rik­tar sig till många grup­per. Jag la­gar mer åt det frans­ka kö­ket men här på Hus 13 in­rik­tar vi oss på nynor­disk, mer mo­dern mat. Jag för­sö­ker kom­bi­ne­ra det med li­te mer klas­sisk mat. Då kan jag nå ut till al­la, även dem som in­te är ute och äter så of­ta.

I FRAM­TI­DEN LOC­KAR ett jobb i Gö­te­borg och stör­re ut­bud av re­stau­rang­er. Men trots att job­bet många gång­er är sli­tet har hon ald­rig ång­rat va­let av yr­ke. Frå­gan är vad hen­nes pap­pa sä­ger i dag?

– Han är stolt över att jag har kom­mit så långt och mär­ker att jag trivs bra i bran­schen. Det är oer­hört ro­ligt när man får bra re­spons från gäs­ter­na. Det in­ne­bär att man har gjort ett bra jobb, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– JAG VISS­TE att jag ha­de valt rätt yr­ke re­dan i gym­na­si­et. Då var jag glad he­la ti­den och lo­va­de mig själv att ald­rig ha ett jobb som jag tyc­ker är trist. Se­dan jag bör­ja­de i bran­schen har jag ald­rig haft trå­kigt.

Bild: EDITH CAMILLA SVENS­SON

Bild: EDITH CAMILLA SVENS­SON

CHEF I KÖ­KET. Ju­lia Christi­ans­son har job­bat som köks­chef på Hus 13 se­dan års­skif­tet. ”Det är sjukt myc­ket att gö­ra, men väl­digt ro­ligt”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.