Mark­nads­mat på gott och ont

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Den in­ter­na­tio­nel­la mat­mark­na­den i Fal­ken­berg är po­pu­lär. Även re­stau­rang­ä­gar­na runt tor­get tyc­ker att det är en kul grej även om man för­lo­rar en del kun­der. Men man me­nar att ar­ran­gö­rer­na bor­de ord­na med fler to­a­let­ter till de be­sö­kan­de gäs­ter­na.

”Jät­te­kul att sta­den le­ver upp”. In­ter­na­tio­nal Stre­et Mar­ket på­går för fullt och får tum­men upp. Nack­de­len är att mat och dric­ka som för­svin­ner i be­sö­kar­na be­hö­ver kom­ma ut igen.

Det är li­te glest med be­sö­ka­re på för­mid­da­gen. Men i takt med att det när­mar sig lunch­tid fyl­ler det på med allt fler. De mest lång­vä­ga ut­stäl­lar­na kom­mer från Austra­li­en och er­bju­der bland an­nat bur­ga­re på kött från kän­gu­ru och kro­ko­dil.

– Små­stä­der är bätt­re än stor­stä­der. Folk är mer ny­fik­na på att sma­ka på nå­got nytt. Kän­gu­ru­bur­gar­na är po­pu­lä­rast, be­rät­tar Nicho­las som ste­ker bur­ga­re och gil­lar at­mo­sfä­ren i Fal­ken­berg.

UL­RI­KA KARLS­SON OCH so­nen Tim Karls­son från Ljung­by var på mark­na­den för and­ra da­gen. De sma­kar på spansk mat när HN kom­mer för­bi.

– I går tit­ta­de vi ba­ra. Vi ska in till stan och hand­la igen och kanske pas­sar på att tes­ta nya gre­jer nå­gon an­nan dag, sä­ger Ul­ri­ka.

– Jät­te­gott med chur­ros, tyc­ker Tim.

Mat­stäl­le­na kring Stor­tor­get är li­te kluv­na till eve­ne­mang­et. Sam­ti­digt som man tyc­ker att det är en

kul grej för sta­den så på­ver­kas de på oli­ka sätt.

– Det blir ju li­te lug­na­re in­ne hos oss med kun­der. För­de­len med att ligga så nä­ra är att vi blir en del av det he­la. Nack­de­len är att man tyc­ker att de som ar­ran­ge­rar skul­le ord­na med to­a­let­ter. Nu känns det som att de fles­ta går in till oss. Man skul­le öns­ka att ar­ran­gö­rer­na ord­na­de fler all­män­na to­a­let­ter, sä­ger Da­vid Hal­lin på Stan­tons.

Han får med­håll av John Nilsson på Bel­u­gia:

– Det är all­tid nå­gon som blir drab­bad och sab­bar många da­gar av vår verk­sam­het med fär­re lunch­gäs­ter. Men det är en för­ban­nat trev­lig grej och ext­ra to­a­lett­be­sö- ka­re får man bju­da på även om man tyc­ker att kom­mu­nen kanske bor­de tänkt på det­ta.

Torg­gril­len har in­te märkt av nå­gon di­rekt minsk­ning av kun­der. Dä­re­mot har man upp­märk­sam­mat att många mark­nads­be­sö­ka­re sät­ter sig på de­ras ute­möb­ler.

– Det är ing­et jät­testort pro­blem och det är ro­ligt att det hän­der sa­ker i stan, sä­ger Ha­ci Eken me­dan han sät­ter upp en li­ten av­spärr­ning med skyl­tar om att sitt­plat­ser­na är till för Torg­gril­lens kun­der.

FÖR­RA ÅRET VAR eve­ne­mang­et på Råd­hustor­get men flyt­ta­des av prak­tis­ka skäl.

– Ar­ran­gö­ren tyck­te att det var en för li­ten yta och det var in­te helt op­ti­malt ur brand­syn­punkt. Där­för flyt­ta­de vi i år och det fun­ge­rar bätt­re. Men re­stau­rang­er­na ska ju in­te be­hö­va stå för to­a­let­ter. Är det ett pro­blem får vi ta upp det med ar­ran­gö­ren av In­ter­na­tio­nal Stre­et Mar­ket. De an­sva­rar även för städ­ning­en på om­rå­det, sä­ger Johan Bengts­son på Des­ti­na­tion Fal­ken­berg.

FRANSK VÅFFLA. Hus­se­in Alawia var su­gen på en fransk våffla som ser­ve­ra­des av Thi­bault.

Bild: JONATAN BYLARS

Bild: JONATAN BYLARS

EXOTISKA BUR­GA­RE. Nicho­las från Austra­li­en er­bju­der bur­ga­re på kött av kän­gu­ru och kro­ko­dil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.