Då­ligt krog­vä­der hit­tills

Det om­väx­lan­de, blå­si­ga väd­ret har hit­tills ryckt sön­der som­ma­ren för sta­dens krö­ga­re. Nu hop­pas al­la på en so­lig och lön­sam sen­som­mar.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - PETTER TARENIUS 010-471 52 46 petter.tarenius@hn.se

Ju­li bjöd ba­ra på någ­ra få hög­som­mar­da­gar. Det märk­li­ga som­mar­väd­ret har gjort Fal­ken­bergs krö­ga­re li­te ner­vö­sa. Nu hop­pas al­la på en fin sen­som­mar med för­längd hög­sä­song och väl­be­höv­ligt klirr i kas­san.

Strand­da­gar­na i ju­li var lätt räk­na­de. De ljum­ma kväl­lar­na på re­stau­rang­er­nas ute­ser­ve­ring­ar li­kaså. Än har in­te årets som­mar­vä­der gett Fal­ken­bergs krö­ga­re den drag­hjälp det hop­pats på vi­sar en snabb rund­ring­ning. Även om upp­le­vel­ser­na skif­tar så är re­cen­sio­ner­na av hög­sä­song­en är över­lag åter­håll­sam­ma.

Klart är att många sät­ter sitt hopp till än­nu de kom­man­de vec­kor­na. Fjol­å­rets sen­som­mar bjöd på rik­li­ga sol­tim­mar, be­hag­li­ga tem­pe­ra­tu­rer och ovän­tat bra klirr i kas­sor­na.

Pel­le Ahl­ström, Her­mans: – Käns­lan är helt klart att vi har haft li­te fär­re som­mar­gäs­ter just i år. Jag tror att det har att gö­ra med den kal­la för­sä­song­en, april, maj, ju­ni då jag gis­sar att många pla­ne­rar si­na se­mest­rar. – Jag tror att folk tit­tar gans­ka myc­ket i si­na vä­de­rap­par och styr ko­san dit so­len ski­ner.

Johan Ek­man, Hwi­tan/grand: – Som­ma­ren har väl in­te hjälpt oss hit­tills ut­an har gjort den li­te sva­ga­re. – Men det har va­rit en blan­dad som­mar. Någ­ra suc­cé­er, någ­ra säm­re da­gar. Vi hop­pas na­tur­ligt­vis på ett hög­tryck. För ho­tell­drif­ten är väd­ret väl­digt vik­tigt för att få de sista spon­tangäs­ter­na till Fal­ken­berg och för­länga sä­song­en.

John Nilsson, Bel­u­gia: – Vi har egent­li­gen inga re­fe­ren­ser att gå ef­ter och vi har in­te hel­ler satt upp någ­ra dröm­mål. Vi har öpp­nat lugnt och för­sik­tigt. Väd­ret har va­rit bra för att be­dri­va lun­cher me­dan kväl­lar­na kanske har bli­vit li­te li­dan­de. Men ha­de det va­rit as­b­ra vä­der he­la ti­den så ha­de man kanske kla­gat på säm­re lun­cher i stäl­let.

Pe­ter Jo­han­nes­son – Café to De – Det har in­te va­rit nå­gon höj­da­re. Väd­ret märks på för­sälj­ning­en ty­värr. Dess­utom hyr vi ju ute­ser­ve­ring­en av kom­mu­nen. Det kos­tar 60000 kro­nor för sex må­na­der. Det är sto­ra peng­ar. – Men för­ra året var sep­tem­ber näs­tan den bäs­ta må­na­den för­sälj­nings­mäs­sigt.

Da­ni­el Jörnstrand, Jen­ni­fers Jo­int: – Vi är väl­digt nöj­da med som­ma­ren. Det ha­de sä­kert va­rit än­nu bätt­re med bätt­re vä­der men folk mås­te ju än­då äta. Och Fal­ken­berg är in­te stort. Ska man än­då ut och kö­pa mat så kan man li­ka gär­na häm­ta den på Skrea strand.

Be­a­trice Påls­son, Café på G: – Jag tyc­ker in­te att det har va­rit så fruk­tans­värt. Det har fak­tiskt in­te reg­nat så myc­ket även om det ba­ra har va­rit tre hög­som­mar­da­gar hit­tills. – Men blås­ten är ett pro­blem. Vi blir näs­tan bläst­ra­de här när det blå­ser, sä­ger hon.

Anna Han­sen, Han­sen & Co: – Det dog ut li­te nu i augusti men i mat­väg har det va­rit bra. Det blir in­te li­ka många se­mester­fi­ra­re men de som har va­rit i stan har sat­sat på att äta. – Jag hop­pas att det fi­na väd­ret kom­mer. Då kom­mer även Fal­ken­ber­gar­na. Men fort­sät­ter det så här så kom­mer det att dö ut.

Bild: TO­MAS ONEBORG / SVD / TT

BLÅSIGT. De ljum­ma som­mar­kväl­lar­na som fyl­ler ute­ser­ve­ring­ar­na har va­rit få hit­tills i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.