Skjut in­te spar­var med ka­non

Hallands Nyheter - - Ledare - FREDRICK FEDERLEY Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker (C).

Pro­por­tio­na­li­tet är en av de vik­ti­gas­te prin­ci­per­na för ett rätts­sä­kert och väl fun­ge­ran­de sam­häl­le. Vi kan för­mod­li­gen enas om att mord ska ge ett strängt straff, me­dan att snat­ta bör ge ett mil­da­re. Det är vik­tigt hand­ling och or­sak får rim­li­ga kon­se­kven­ser. Men in­om många om­rå­den från­gås ty­värr det­ta i nu­lä­get. I JORDBRUKSAKTUELLT tas ett in­tres­sant fall upp med en bon­de som skött si­na djur fläck­fritt se­dan slu­tet av sex­tio­ta­let. Det är fle­ra de­cen­ni­er av rim­lig om­vård­nad och om­sorg om dju­ren. Den­na gång ha­de han dock mis­sat en ko med ett in­växt horn. För det­ta fick han det stränga straf­fet djur­för­bud. In­te en var­ning el­ler vi­te el­ler nå­got an­nat som skul­le ge möj­lig­het till bätt­ring, ut­an ett för­bud mot att ens hål­la djur.

Vad som fick ho­nom att mis­sa den här gång­en är oklart. Straf­fet med djur­för­bud skul­le ha va­rit rim­ligt om hans djur upp­re­pa­de gång­er dykt upp på slak­te­ri­er med häl­so­pro­blem, smär­ta el­ler and­ra tec­ken på van­vård. Ett pro­por­tio­nellt straff ha­de ta­git hän­syn till ten­den­sen, in­te en­dast sett till det en­skil­da fallet.

När vi ig­no­re­rar pro­por­tio­na­li­tets­prin­ci­pen, så vi­sar vi li­te el­ler ing­en för­stå­el­se för den mänsk­li­ga fak­torn och för det li­dan­de som det kan or­sa­ka.

SAM­MA BRIST PÅ hän­syn till pro­por­tio­na­li­tets­prin­ci­pen ser vi ibland i myn­dig­hets­ut­öv­ning mot små­fö­re­ta­ga­re, föreningar och and­ra som är be­ro­en­de av myn­dig­hets­per­so­ners väl­vil­ja.

Just nu är det kanske all­ra tyd­li­gas­te ex­emp­let på att prin­ci­pen från­gås de många ut­vis­ning­ar av lag­ly­di­ga, hårt ar­be­tan­de skat­te­be­ta­la­re som slängs ut för att ar­bets­gi­va­ren mis­sat någ­ra hund­ra­lap­par i lön el­ler någ­ra en­sta­ka ar­betstim­mar, så att den an­ställ­de ham­nar pre­cis un­der grän­sen.

EL­LER ATT HEN har miss­för­stått nå­gon pa­ra­graf el­ler nå­gon blan­kett. Nå­got som skul­le kun­na rät­tas till med någ­ra penn­drag. För det­ta släng­er vi ut folk ur lan­det, ibland till­ba­ka till fruk­tans­vär­da för­hål­lan­den el­ler fat­tig­dom. En­ligt pro­por­tio­na­li­tets­prin­ci­pen bor­de en hund­ra­lapp un­der grän­sen in­ne­bä­ra en smäll på fing­rar­na i form av en var­ning el­ler ett krav på att bätt­ra sig. Att slå sön­der nå­gons liv för att nå­gon an­nan har klan­tat sig ad­mi­nist­ra­tivt är helt orim­ligt. Och in­te pro­por­tio­ner­ligt.

När vi ig­no­re­rar pro­por­tio­na­li­tets­prin­ci­pen, så vi­sar vi li­te el­ler ing­en för­stå­el­se för den mänsk­li­ga fak­torn och för det li­dan­de som det kan or­sa­ka för in­di­vi­den.

NÄS­TA ÅR I ja­nu­a­ri ska en ny för­valt­nings­lag bör­ja gäl­la. I den ska pro­por­tio­na­li­tets­prin­ci­pen skri­vas in. För­hopp­nings­vis kan det le­da till att myn­dig­he­ter­na blir bätt­re på att tän­ka på att in­te ”skju­ta spar­var med ka­non”, som Hal­var G. Sund­berg, svensk pro­fes­sor i stats­rätt i Uppsa­la var­nat för.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.