FRÅN HN:S FA­CE­BOOK

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Om ar­ti­keln ”Tu­sen ny­an­ställ­da be­hövs på äldre­bo­en­den”:

Tit­ti Jo­hans­son Det gäl­ler att dom har rätt utbildning ock­så

Lot­ta Pet­ters­son Och en lön som är mer än sym­bo­lisk

Jo­se­fi­ne He­din Hop­pas fler å fler väl­jer vården som utbildning re­dan på gym­na­si­et. Jag be­rät­tar of­ta Hur myc­ket jag äls­kar mitt jobb in­om hem­tjäns­ten.

Sebastian Norén #köpt Jo­se­fi­ne He­din Fast jag äls­kar mitt jobb hem­tjänst i kom­mu­nal re­gi..

An­ders Ols­son Man väg­rar att ge folk fast a.ställ­ning, se­dan går man ut och kla­gar på per­so­nal­brist. Sånt här ha­de in­te hänt med of­fent­lig vård. sä­kert kan spa­ra på än in­om äldre­omsor­gen

BILD: STEFAN BENNHAGE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.