Stor skill­nad i an­tal or­gan­do­na­to­rer

Hallands Nyheter - - Nyheter - OLOF SVAHN olof.svahn@hn.se

De se­nas­te fem åren har kom­mu­ner­na i söd­ra Halland haft mer än tre gång­er så många or­gan­do­na­to­rer jäm­fört med dem i nor­ra Halland. Det­ta en­ligt rap­por­ter från So­ci­al­sty­rel­sen.

Rap­por­ter­na hand­lar om av­lid­na män­ni­skor vars or­gan har do­ne­rats till be­hö­van­de. Söd­ra Halland, som in­ne­fat­tar Fal­ken­berg, Halm­stad, Hyl­te och La­holm, han­te­ra­de mer än tre gång­er så många som nor­ra Halland, som be­står av Var­berg och Kungs­bac­ka.

– Det här be­ror på fle­ra oli­ka sa­ker, sä­ger An­ders Torstens­son på Halm­stads sjuk­hus. Bland an­nat är det slum­pen, då vi ha­de ovan­ligt många do­na­to­rer för­ra året. Men vi har verk­li­gen för­sökt att bli bätt­re på det här och det har be­ta­lat sig.

EN­LIGT DE SE­NAS­TE rap­por­ter­na från So­ci­al­sty­rel­sen skil­jer det sig gans­ka myc­ket mel­lan Sve­ri­ges oli­ka re­gi­o­ner när det gäl­ler att hit­ta or­gan­do­na­to­rer. Bäst var Uppsa­laö­re­bro som ha­de 22,3 do­na­to­rer per mil­jon in­vå­na­re och sämst var syd­öst­ra de­len av Sve­ri­ge, med 8,6 do­na­to­rer.

Men skill­na­der i an­ta­let or­gan­do­na­to­rer finns in­te ba­ra på riks­ni­vå ut­an ock­så in­om Halland. An­ders Torstens­son, som är verk­sam­hets­chef på ope­ra­tions- och in­ten­siv­vårds­kli­ni­ken på Halm­stad sjuk­hus, me­nar att även om slum­pen är en bi­dra­gan­de fak­tor har myc­ket ar­be­te lagts ner på att enkla­re iden­ti­fi­e­ra do­na­to­rer.

– Vi har en do­na­tions­an­sva­rig lä­ka­re och två do­na­tions­skö­ters­kor som verk­li­gen har sat­sat på det här. Vi har re­gel­bund­na ut­bild­ning­ar och vi pra­tar myc­ket om bå­de det prak­tis­ka men ock­så om eti­ken.

FÖR ATT EN män­ni­ska ska va­ra en gil­tig or­gan­do­na­tor mås­te hen va­ra hjärn­död, ligga på in­ten­siv­vårds­av­del­ning och be­hand­las med re­spi­ra­tor.

Per­so­nen mås­te ock­så ha sam­tyckt till do­na­tion in­nan dö­den, ex­em­pel­vis via do­na­tions­re­gist­ret. An­ders Torstens­son me­nar att även om han är nöjd med söd­ra Hal­lands ar­be­te med or­gan­do­na­tion finns det mer att för­bätt­ra, bå­de för he­la Halland och på riks­ni­vå.

– Att vår­da en pa­ti­ent är såklart all­tid prio 1. Men när vi ser att en pa­ti­ent är bort­om all rädd­ning är det nog dags att bör­ja pra­ta om or­gan­do­na­tion. Det är en jät­tesvår och käns­lig frå­ga och vi pra­tar myc­ket om des­sa etis­ka svå­rig­he­ter. Skräck­sce­na­ri­ot är att folk ska bör­ja tro att vi le­tar or­gan och så är det ab­so­lut in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.