Han är VM:S hår­dast ar­be­tan­de svensk

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Tio gre­nar på två da­gar. Fredrik Samu­els­son är svens­ken som job­bar hår­dast i friidrotts-vm.

I dag och imo­gon av­görs ti­o­kam­pen in­ne på Olym­pi­a­sta­di­on, ett kraft­prov som sli­ter re­jält på krop­pen.

– Det är svårt att jäm­fö­ra med nå­got, men man kan sä­ga som så att krop­pen är gans­ka död i tio da­gar ef­teråt. De förs­ta da­gar­na har man svårt att gå i trap­por och or­kar knappt lyf­ta på sig ur säng­en, sä­ger Samu­els­son.

Mång­kamp­sta­lang­en från Häs­sel­by har rätt go­da för­hopp­ning­ar om att vak­na upp nöjd även ef­ter ti­o­kam­pen i VM. Bakom sig har han en lyc­kad sä­song där ett par sto­ra mål re­dan har upp­nåtts. Nu är Fredrik Samu­els­son allt an­nat än mätt, men han hop­pas kun­na dra nyt­ta av fram­gång­ar­na ti­di­ga­re i år.

– Det är väl den skö­na gre­jen med att kli­va in i det här mäs­ter­ska­pet. Jag har kros­sat 8 000-po­ängs­grän­sen (8 172 i Göt­zis i maj) och tog min me­dalj i Po­len (sil­ver i U23-EM), vil­ket jag ha­de som de två hu­vud­må­len till­sam­mans med att kva­la in hit. Det gör att jag kan gå in och kän­na att det här är li­te av en bonus.

Nå­gon ut­ta­lad mål­sätt­ning om en viss pla­ce­ring har han in­te, men det ska helst bli sä­song­ens tred­je se­rie över 8 000 po­äng.

– Mi­na vas­sas­te gre­nar bru­kar va­ra hop­pen och häc­ken, det är där jag ska pre­ste­ra för att lyc­kas hänga med. Sam­ti­digt har mi­na svag­he­ter va­rit kas­ten, men i U23-EM fick jag till kas­ten gans­ka bra. Det gäl­ler att hit­ta jämn­he­ten i se­ri­en, ut­an någ­ra dip­par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.