GO­ET­HE vs. GESS­LE

I kväll är det dags: Per Gess­le kom­mer till Brot­tet i Halm­stad och publi­ken lär sjunga med i många lå­tar. Men hur väl kan du Halm­stad­s­o­nens tex­ter och hur ty­pis­ka är de för sin tid?

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

HN:S krö­ni­kör Eli­sa­beth Skog har gjort ett quiz där hon jäm­för ra­der av Per Gess­le med någ­ra som skrevs för cir­ka 200 år se­dan, av den tys­ke för­fat­ta­ren Jo­hann Wol­f­gang von Go­et­he.

Det finns fak­tiskt sto­ra lik­he­ter mel­lan de två po­e­ter­na, till ex­em­pel det där med al­la käns­lor­na på en och sam­ma gång.

Här får du först li­te mat­nyt­tig fak­ta om de bå­da her­rar­na, och se­dan kan du tes­ta dig själv ge­nom att här­le­da ett an­tal ci­tat till rätt dikt/låt.

Fa­cit hit­tar du om du vänder tid­ning­en upp och ner. Lyc­ka till!

Kon­takt med si­na käns­lor:

Go­et­hes de­but­ro­man, ”Den unge Wert­hers li­dan­den”, är ock­så den han är mest känd för. I kor­ta drag hand­lar den om Wert­her, en na­vel­skå­dan­de yng­ling som är olyck­ligt kär, rik­tigt tok­för­äls­kad i den oupp­nå­e­li­ga Lot­te.

Vil­sen, si­na stor­mi­ga käns­lors rov, tar Wert­her sitt liv, sorg­ligt nog – snac­ka om ”Här kom­mer al­la käns­lor­na på en och sam­ma gång”.

Man rik­tigt hör den unge

Wert­her nyn­na:

Jag bor­de ha för­stått då när du tit­ta­de bort Att all­ting har ett slut Att allt det vack­ra är kort Nu sit­ter jag och fry­ser på en reg­nig per­rong

Hän­di­ga kil­lar med sto­ra hus:

Go­et­he - Go­et­he Haus i Fran­kurt am Main. Gess­le - Gess­le Haus i Ty­lö­sand am Katte­gatt.

Pa­rol­ler (el­ler sta­te­ment på nu­s­vens­ka):

Gess­le - Kung av sand Go­et­he - Storm und drang

In­tres­sant nog lå­ter des­sa me­ning­ar li­ka­dant om man sludd­rar på plat­tys­ka el­ler mum­lar på hal­länds­ka.

Små­stads­grab­bar:

Wei­mar:

62 000 in­vå­na­re Halm­stad:

97 000 in­vå­na­re

Bild: JOSEPH KARL STIELER. © FREIES DEUTSCHES HOCHSTIFT/FRANKFURTER GO­ET­HE-MU­SE­UM

Bild: PAMELA.SE

GESSLES HO­TELL. Gess­le Haus i Ty­lö­sand am Katte­gatt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.