Så und­vi­ker du vä­der­be­svi­kel­se

Psy­ko­lo­gens råd ef­ter skra­la som­ma­ren: Ha al­ter­na­tiv

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Strand­häng som reg­nar bort på le­dig­he­ten kan va­ra trist för se­mester­fi­ra­re som läng­tat ef­ter just det.

Med la­gom för­vänt­ning­ar på väd­ret mins­kar be­svi­kel­sen, en­ligt psy­ko­lo­gi­lek­torn Per Johns­son:

– Ha al­ter­na­tiv i bak­fic­kan som in­te är så vä­der­käns­li­ga.

Topp­tem­pe­ra­tu­rer var det ald­rig frå­ga om i ju­li, kon­sta­te­ra­de SMHI i den se­nas­te pre­li­mi­nä­ra må­nads­sam­man­ställ­ning­en. Tro­pis­ka nät­ter sak­nas och i stäl­let har det va­rit ett gans­ka klas­siskt svenskt som­mar­vä­der på många håll – med sol som var­vas med moln och regnsku­rar – och nä­ra nor­ma­la tem­pe­ra­tu­rer.

–Folk ska in­te lå­sa upp sig för myc­ket vid väd­ret. Där­för be­hövs en stra­te­gi med al­ter­na­tiv på ak­ti­vi­te­ter om väd­ret in­te blir som man hop­pats, så att man in­te sit­ter hem­ma och li­der för att det in­te går att åka till stran­den, sä­ger Per Johns­son, uni­ver­si­tets­lek­tor i psykologi, vid Lunds uni­ver­si­tet.

Vä­der­be­svi­kel­sens längd va­ri­e­rar be­ro­en­de på per­son, för­kla­rar han.

– För en del män­ni­skor är det en lång pe­ri­od av be­svi­kel­se för att det in­te blev så myc­ket sol på se­mestern. Så det kan sit­ta hårt hos vis­sa män­ni­skor.

Sam­ti­digt vill han in­te pra­ta om de­pres­sio­ner i det här sam­man­hang­et.

–Det är in­te väd­ret i sig ut­an kom­bi­na­tio­ner av oli­ka sa­ker som gör att man blir de­pri­me­rad. Att män­ni­skor blir be­svik­na av väd­ret är främst kopp­lat till de­ras för­vänt­ning­ar.

Sol, vär­me och klar­blå him­mel upp­skat­tas av många, men för vis­sa män­ni­skor kan ett så­dant hög­som­mar­vä­der va­ra or­sa­ken till be­svi­kel­sen.

– Väd­ret mås­te stäl­las i re­la­tion till vem per­so­nen är och i vil­ken si­tu­a­tion han el­ler hon be­fin­ner sig. Är man led­sen för att en nä­ra an­hö­rig av­li­dit så kan sol näs­tan va­ra li­te pro­vo­ce­ran­de om man vill ligga och ku­ra hem­ma, va­ra led­sen och in­te mö­ta så myc­ket män­ni­skor, sä­ger Per Johns­son.

Att in­te grä­ma sig för myc­ket över hur väd­ret bli­vit un­der ens se­mester­vec­kor är vik­tigt.

– Bli in­te för be­svi­ken på väd­ret. Frustra­tio­nen mins­kar din för­må­ga att lad­da bat­te­ri­er­na un­der se­mestern, sä­ger Per Johns­son.

John Alex­an­der Sah­lin/tt

FOTO: JOHAN NILSSON/TT/AR­KIV

Se­mester­fi­ra­re. Bad med ut­sikt mot Öresunds­bron.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.