Byg­ger för­tro­en­de?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

AN­GÅ­EN­DE gruspar­ke­ring­en vid Gal­le­ria i Fal­ken­berg.

BÖ­TER. Par­ke­rings­tjänst Västs VD sä­ger att ”fö­re­ta­get vin­ner för­tro­en­de”. Det är hans jobb att sä­ga så.

Jag ser ing­en för­del med att det­ta fö­re­tag tillåts böt­fäl­la pen­sio­nä­rer in­om sex mi­nu­ter. De en­da fö­re­ta­get byg­ger för­tro­en­de hos är upp­drags­gi­va­ren och ägar­na.

Fö­re­ta­get har, som vd:n skri­ver, ’kom­pe­tent per­so­nal’ som snabbt är fram­me och böt­fäl­ler. Han näm­ner ”kund­fo­ku­se­rat” - ingen­ting av det­ta här hand­lar om mig som så kal­lad kund.

Af­färsidén är, en­ligt mig, att max­i­me­ra böt­fäll­ning­en.

Där­för har bo­la­get av­gifts­be­lagt även på lör­da­gar (och li­ka snabb ’kom­pe­tent per­so­nal’ då).

Kom­mu­na­la par­ke­ring­ar är en­ligt kom­mu­nens hem­si­da av­gifts­fria un­der lör­da­gar. Det tyc­ker jag är bra.

Bi­lis­ter - det finns and­ra par­ke­ring­ar. Välj den som pas­sar just dig och som gag­nar cent­rum­han­deln!

Så tyc­ker jag,

Mag­nus

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.