Bygg där det är pla­ne­rat

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

HIMLE. Se­dan lång tid har Var­bergs och Fal­ken­bergs kom­mu­ner pla­ne­rat för att an­läg­ga en om­last­nings­sta­tion för so­por nä­ra gam­la Fun Ci­ty. Pla­ner som väckt star­ka pro­tes­ter bland de bo­en­de, i in­te minst Himle.

Ett nytt bo­stads­om­rå­de på Fun Ci­tys om­rå­de skul­le na­tur­ligt­vis änd­ra för­ut­sätt­ning­ar­na för den­na verk­sam­het i grun­den. Där­för kan man för­stå kom­mu­nens ne­ga­ti­va in­ställ­ning. Att skro­ta den gam­la pla­nen och bör­ja om skul­le kos­ta sto­ra peng­ar och myc­ket tid.

MEN RE­DAN 2010 fick vi bo­en­de i Himle oss till­sänt ”Sam­råds­hand­ling­ar till plan­pro­gram för Nor­ra Himle”. Man und­rar vad som hänt med des­sa. När nu nä­rings­li­vet vi­sar så stort in­tres­se för att byg­ga i Himle vo­re det väl hög tid att sät­ta fart på des­sa pla­ner. En ny ga­ta är för­res­ten re­dan an­lagd på and­ra si­dan sam­häl­let och väntar på ny­byg­ga­re.

Väl­kom­na.

Gö­ran G

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.