Fak­ta: Ring­hals

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Ring­hals som ägs av Vat­ten­fall är Nordens störs­ta kärn­kraft­verk. På ver­ket finns fy­ra kärn­re­ak­to­rer, Ring­hals 1,2,3 och 4. Den förs­ta är en kokvat­ten­re­ak­tor och de tre öv­ri­ga tryck­vat­ten­re­ak­to­rer. 20 pro­cent av all el som pro­du­ce­ras i Sve­ri­ge per år kom­mer från Ring­hals. * Se­dan an­lägg­ning­ens start 1974 har Ring­hals pro­du­ce­rat 800 TWH vil­ket är li­ka myc­ket el som Sve­ri­ges vil­lor för­bru­kar un­der 40 år. * Fy­ra av Sve­ri­ges tio kärn­re­ak­to­rer ska tas ur drift se­nast 2020 och där­ef­ter av­veck­las. Av­veck­ling­ar­na upp­skat­tas ta cir­ka sju år och om­fat­tar re­ak­tor O1 och O2 i Os­kars­hamns kärn­kraft­verk samt re­ak­tor R1 och R2 i Ring­hals kärn­kraft­verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.