Lång tid spa­ra till e

KÖ­PA BO­STAD: TUFFT FÖR HALLÄNNINGAR

Hallands Nyheter - - Nyheter -

I Hal­lands län tar det un­ge­fär fem år för en barn­fa­milj att spa­ra ihop till en bo­stads­rätt för­ut­satt att man läg­ger un­dan tio pro­cent av sin dis­po­nib­la in­komst var­je må­nad, en­ligt en ny rap­port från Läns­för­säk­ring­ar.

SNABBAST GÅR DET i Väs­ter­norr­land, där det tar i ge­nom­snitt 2,7 år, och me­di­an­vär­det för ri­ket lig­ger på 4,2 år. Stock­holms län skil­jer sig mar­kant från öv­ri­ga lan­det med i ge­nom­snitt tolv år för att spa­ra ihop till en lä­gen­het för en van­lig barn­fa­milj.

CA­RO­LI­NE BJÖR­KLUND FRÅN Fal­ken­berg spa­ra­de i näs­tan fem år med sin part­ner för att få ihop till kon­tan­tin­sat­sen till ett hus. För att få eko­no­min att gå ihop drog pa­ret in på myc­ket kost­na­der och pla­ne­ra­de al­la in­köp no­ga.

– Min upp­le­vel­se av allt spa­ran­de var att det ibland var tufft, sä­ger Ca- ro­li­ne Björ­klund. Vi kän­de väl att det in­te fanns så myc­ket al­ter­na­tiv. Vi val­de in­te den ban­ken som er­bjöd högst lån ut­an den vi kän­de var tryg­gast, sam­ti­digt som vi vil­le läg­ga en stor kon­tan­tin­sats för att få mind­re lån. Dy­ra bo­stä­der krä­ver en hög egen in­sats och det­ta slår hårt mot de som kanske be­hö­ver en bo­stad mest, men som in­te hel­ler har hun­nit byg­ga upp sär­skilt myc­ket ka­pi­tal. Ett snitt­hus kos­tar 2,5 mil­jo­ner i dag, och då blir en kon­tan­tin­sats på un­ge­fär 400 000 kro­nor. En­ligt Carl San­de som är bank­chef på Läns­för­säk­ring­ar i Hal­land är det spe­ci­ellt unga som in­te har möj­lig­het att läg­ga en kon­tan­tin­sats som får allt svå­ra­re att kom­ma in på bo­stads­mark­na­den.

– Det är svårt för den som in­te har för­äld­rar att lu­ta sig mot, sä­ger Carl San­de. Kli­vet har dess­utom för­svå­rats yt­ter­li­ga­re med bolå­ne­ta­ket och amor­te­rings­kra­ven. Det är ock­så ont om hy­res­rät­ter, och kö­er­na är långa.

Hal­land är ett av de län där det tar längst tid att spa­ra ihop till kon­tan­tin­sat­sen för en bo­stad. En av dem som har spa­rat länge är Ca­ro­li­ne Björ­klund från Fal­ken­berg.

CARL SAN­DE PEKAR sär­skilt ut Kungs­bac­ka, Halm­stad, Var­berg och Fal­ken­berg som de kom­mu­ner dä­r­ostads­pri­ser­na har sti­git mest i Hal­land.

– Det är brist på bo­stä­der i prin­cip he­la Hal­land, sä­ger Carl San­de på Läns­för­säk­ring­ar. Vis­sa kun­der har in­te möj­lig­het att få till en kon­tan­tin­sats, men med­ve­ten­he­ten kring

SPA­RAN­DE. I takt med att bo­stads­pri­ser­na sti­ger tar det allt läng­re tid att få ihop till en kon­tan­tin­sats. För Ca­ro­li­ne Björ­klund och hen­nes sam­bo tog det fem år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.