Get hus

Hallands Nyheter - - Nyheter - LUDVIG KÖHLER ludvig.kohler@hn.se

att lå­na och att spa­ra är hög upp­le­ver vi.

EN­LIGT RAPPORTEN GÖR man det rik­ti­ga klip­pet ge­nom att säl­ja bo­sta­den i en stor­stad och flyt­tar till en mind­re ort.

Men en­ligt Carl San­de på Läns­för­säk­ring­ar finns det en brist på rör­lig­het på bo­stads­mark­na­den.

– Det är dyrt för många äld­re att bo i hy­res­rätt, och det kan va­ra svårt med till­gäng­lig­he­ten, men för dem är det ett stort steg att gö­ra sig av med vil­lan, så där­för bor folk kvar i sto­ra hus, fast att de kanske in­te be­hö­ver el­ler vill det, sä­ger Carl San­de.

”Min upp­le­vel­se av allt spa­ran­de var att det ibland var tufft”

CA­RO­LI­NE BJÖR­KLUND

Bild: FREDRIK SANDBERG/VEGARD WIVESTAD GRØTT/ HEN­RIK MONTGOMERYTT

Bild: PRIVAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.