Motormö­te i Skrea Fak­ta:

Bri­tan­nia­ral­lyt

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MÅRTEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

och kör en Ari­el från 1952.

– Jag och min sys­ter fick varsin mc av pap­pa. Min sys­ter ha­de ett än­nu stör­re in­tres­se men har ty­värr gått bort, be­rät­tar Rit­va Mag­nus­son.

TUL­SE­BO­DA BI­KERS I Ble­kinge har för öv­rigt ett fem­ton­tal med­lem­mar på plats.

– Det är trev­ligt att träf­fa li­ka­sin­na­de, klip­pa en öl och lyss­na på mu­sik. Jag drog på mig en jä­velu­sisk för­kyl­ning för två dagar se­dan, men det hind­rar mig in­te från att va­ra med på det här. Det bru­kar va­ra bra ar­range­mang av Lo­i­te­rer, be­rät­tar Jan­ne från Kyrk­hult.

Träf­fen hål­ler på fre­dag-sön­dag och de fles­ta ak­ti­vi­te­ter­na är vid klubb­lo­ka­len. På pro­gram­met står bland an­nat le­kar, täv­ling­ar, li­ve­mu­sik * Ett år­ligt event som fi­rar 40 års­ju­bi­le­um i år. Det ord­nas på oli­ka plat­ser i Sve­ri­ge på upp­drag av TOMCC (Tri­umph Ow­ners Mo­tor Cycles Club). Som nam­net an­ty­der är det in­te ba­ra Tri­umph-ho­jar som deltar ut­an även and­ra brit­tis­ka mär­ken är väl­kom­na. * Lo­i­te­rer MC i Fal­ken­berg har upp­åt 50 med­lem­mar med klubb­lo­kal i Skrea. Klub­ben har stått som värd för Bri­tan­nia­ral­lyt tre gång­er ti­di­ga­re, se­nast 2008. och tom­gångs­kör­ning. Del­ta­gar­na får även rös­ta fram Träf­fens Tra­ja och en ex­per­tju­ry de­lar ut li­te spe­ci­alpri­ser.

– I BÖRJAN var tje­jer­na väl­digt ud­da i det här sam­man­hang­et. Så för cir­ka tio år se­dan fix­a­de vi nå­got som kal­las trev­li­ga tjej­hör­nan. Det in­ne­bär att vi dric­ker li­te cham­pagne, äter nå­got gott och snac­kar skit. Det är rätt my­sigt och vi har bli­vit många fler. För­ra året var vi nog 40-45 styc­ken, be­rät­tar Mad­de Samu­els­son som är med och hål­ler i ar­range­mang­et i Fal­ken­berg.

På lör­da­gen blir det även en kor­te­ge som med start från Lo­i­te­rer kloc­kan 12 kör en sväng längs vack­ra vägar sö­der om Fal­ken­berg.

Bild: JONATAN BYLARS

Rolf i mit­ten, ha­de sto­ra pro­blem med att få upp sitt tält, och fick skämt­sam­ma gli­ring­ar från kom­pi­sar­na run­tom­kring: ”Ja­ha du Rolf, det blir nog till att so­va ute i natt he­he­he...”.

Bild: JONATAN BYLARS

ÄLDS­TA DELTAGAREN. 82-åri­ge Rolf Mag­nus­son från Kyrk­hult i Ble­kinge kör­de sin Matchless till Skrea. Dot­tern Rit­va i bak­grun­den kör en Ari­el som hon ärvt av pap­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.