Natt­stök i Gal­le­ri­ans p-hus stör gran­nar

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PET­TER TARE­NI­US 010-471 52 46 pet­ter.tare­ni­us@hn.se

Till och från un­der fle­ra år har Gal­le­ri­ans p-hus va­rit ett skrä­nigt till­håll för ung­do­mar nat­te­tid. Men nu lo­var fas­tig­hets­ä­ga­ren kraft­tag mot stö­ket.

Gap och skrik, mu­sik på hög vo­lym och tu­tan­de bi­lar. Så be­skri­ver Ulf Gustavsson den natt­li­ga ak­ti­vi­te­ten i bygg­na­den mitte­mot hans sov­rum.

Gal­le­ri­ans p-hus har un­der en läng­re tid va­rit en tum­mel­plats för skrä­nan­de ung­do­mar, en­ligt den när­bo­en­de som nu trött­nat re­jält på att ing­et hän­der.

– VI SKA in­te be­hö­va stå ut med det­ta. Det hän­der näs­tan var­je natt. De kör ral­ly med skri­kan­de däck, spe­lar hög mu­sik och sät­ter igång bil­larm. Det är en ung­doms­gård, ett vux­en­da­gis. Ta­ket på p-hu­set gör ju att al­la ljud för­stärks, sä­ger Ulf Gustavsson.

Han upp­le­ver att stö­ket har ökat i om­fatt­ning se­dan Spri­tanra­kan, som ti­di­ga­re var en sam­lings­plats för ”bil­bu­ren ung­dom”, blev en otill­gäng­lig bygg­ar­bets­plats.

– Vi har va­rit i kon­takt med äga­ren till fas­tig­he­ten som lo­var att gö­ra nå­got men ing­et hän­der, sä­ger Ulf Gustavsson.

GÖ­RAN NERGÅRDEN ÄR vd för Mjö­bäcks­vil­lan och se­dan kö­pet i våras de­lä­ga­re i den ak­tu­el­la fas­tig­he­ten. Han me­nar att han först i da­gar­na har bli­vit upp­märk­sam­mad på pro­ble­met.

– Men vi har ta­git upp det och har be­stämt att vi ska sät­ta upp en bom så att man in­te kan kom­ma upp där med bil på kvälls­tid, sä­ger han.

Det finns om­fat­tan­de bygg­pla­ner för Gal­le­ri­an. Men re­dan in­nan byg­get kom­mer igång ska pro­ble­met med stö­ran­de nattak­ti­vi­tet va­ra bor­ta, lo­var äga­ren.

– Vi har ock­så pra­tat om att sät­ta upp över­vak­nings­ka­me­ror. Jag vet in­te om vi får det, men får vi det, så ska vi gö­ra det, sä­ger Gö­ran Nergården.

KOMMUNPOLIS An­ne­lie Svensson kän­ner Gal­le­ri­ans par­ke­rings­däck som ett av fle­ra stäl­len där ung­do­mar Skogs­torp 16:70, Ane­mon­vä­gen 7, Fal­ken­berg. ten­de­rar att sam­las till och från.

– Det är ett stäl­le som över tid, till och från, har va­rit po­pu­lärt just hos de grup­per­na av män­ni­skor som sö­ker den här ty­pen av up­pe­häl­le. Det är ett väl­be­kant fe­no­men.

Hon upp­ma­nar al­la som blir stör­da att re­a­ge­ra och med­de­la sig till po­li­sen.

– Det är vik­tigt att age­ra. Det kanske in­te rör sig om brott som mås­te an­mä­las al­la gång­er. Men det kan va­ra bra för oss att få ve­ta var det är ak­ti­vi­tet, sä­ger hon.

ATT HELT FÅ bort väsnan­det krä­ver dock re­sur­ser som po­li­sen of­ta in­te kan av­va­ra, me­nar hon.

– När patrul­len åker för­bi så kan det va­ra lugnt men det kan räc­ka med att vi för­svin­ner så upp­står pro­ble­men igen, sä­ger hon.

”Vi ska in­te be­hö­va stå ut med det­ta. Det hän­der näs­tan var­je natt”

ULF GUSTAVSSON när­bo­en­de

Bild: JONATAN BYLARS

TRÖTT­NAT. Grannen Ulf Gustavsson har fått nog. Stö­kig­he­ter­na i Gal­le­ri­ans p-hus nat­te­tid mås­te få ett stopp, me­nar han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.