”Det är tid att öpp­na ögo­nen och age­ra”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Lärar­bris­ten vän­tas snart bli vär­re när äld­re lä­ra­re går i pen­sion, vi­sar en ny kart­lägg­ning. En skräm­man­de pro­gnos, an­ser fack­för­bun­den, som länge var­nat för ut­veck­ling­en.

– Det är all­var­ligt och ing­en ljus­ning är i sik­te, sä­ger Ma­ria Rönn, vice ord­fö­ran­de på Lä­rar­för­bun­det.

I näs­tan hälf­ten av Sve­ri­ges kom­mu­ner bor det fär­re än 10 unga le­gi­ti­me­ra­de grund­sko­le­lä­ra­re. Sämst är det i de nord­li­gas­te, vi­sar en kart­lägg­ning av tid­ning­en Skol­värl­den som är Lä­rar­nas riks­för­bunds med­lems­tid­ning.

– Vi har på­ta­lat un­der en lång tid att yr­ket mås­te gö­ras mer at­trak­tivt, lö­ner­na mås­te upp och vill­ko­ren mås­te bli bätt­re. An­nars kom­mer det blir svårt att loc­ka män­ni­skor till yr­ket. Det krävs ett na­tio­nellt an­svar, sä­ger Åsa Fah­lén, ord­fö­ran­de på Lä­rar­nas riks­för­bund.

– Det vi­sar på vik­ten av att slu­ta blun­da för pro­ble­men och ta tag i dem från al­la håll. Att sko­lor, skol­led­ning­ar, rek­to­rer, po­li­ti­ker ser till att lä­ra­ryr­ket blir at­trak­tivt. Det är tid att öpp­na ögo­nen och age­ra, sä­ger Ma­ria Rönn, vice ord­fö­ran­de i Lä­rar­för­bun­det.

En­ligt Lä­rar­för­bun­det bör en åt­gärd va­ra att få in fler yr­kes­grup­per i sko­lan, till ex­em­pel lä­ra­ras­si­sten­ter.

– Vi kan tän­ka oss att ta in fler ad­mi­nist­ra­ti­va lä­ra­ras­si­sten­ter som kan av­las­ta lä­rar­na. Då kan lä­rar­na läg­ga mer tid på un­der­vis­ning och lä­ran­de, vil­ket i sin tur kom­mer gö­ra yr­ket mer at­trak­tiv, sä­ger Rönn.

Skol­ver­ket har ock­så var­nat för den här ut­veck­ling­en – men nu bör­jar man se allt tyd­li­ga­re ef­fek­ter.

– Det är verk­li­gen mer akut nu att man gör vad man kan för att in­te fler lä­ra­re slu­tar. Man be­hö­ver ar­be­ta med lä­rar­nas ar­bets­mil­jö, ut­veck­lings­möj­lig­he­ter och lön för att yr­ket ska upp­fat­tas som mer at­trak­tivt, sä­ger Niclas Wes­tin, en­hets­chef på Skol­ver­ket.

– På så vis kan man för­hopp­nings­vis ock­så loc­ka till­ba­ka en del av de lä­ra­re som läm­nat yr­ket.

He­le­ne Hell­mark Knuts­son (S), mi­nis­ter för hög­re utbildning och forsk­ning, är med­ve­ten om att mer åt­gär­der be­hövs.

– Vi mås­te nu fo­ku­se­ra på att gö­ra yr­ket mer at­trak­tivt, ska­pa bätt­re lö­ne­ut­veck­ling men ock­så möj­lig­het till kar­riär­ut­veck­ling. Se­dan mås­te vi hit­ta fler vägar in till yr­ket och se till så att lä­ra­re av­las­tas från ar­bets­upp­gif­ter som in­te har med un­der­vis­ning att gö­ra.

Ron­ja Mår­tens­son/tt

Åsa Fah­lén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.