Po­li­sen gör fär­re al­ko­hol­prov

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

PO­LI­SEN. An­ta­let al­ko­ho­lu­tand­nings­prov, som po­li­sen gör för att kon­trol­le­ra ratt­fyl­le­ri, har näs­tan hal­ve­rats på två år, och hit­tills i år har ba­ra två per­so­ner ta­gits för ratt­fyl­le­ri i sjö­tra­fik i Sve­ri­ge. Det vi­sar nya siff­ror som TT ta­git del av från po­li­sens na­tio­nel­la ope­ra­ti­va av­del­ning (Noa).

– Ge­ne­rellt sett kan jag sä­ga att det är en re­surs­brist, det är in­te li­ka många blås som fö­re­gå­en­de år för vi hin­ner in­te med helt en­kelt, sä­ger Gö­ran Bolin­der, chef för sjö- och tra­fik­po­li­sen i Stock­holms län. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.