Flax­an­de in­te tröt­tan­de – spa­rar ener­gi

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Många fåg­lar flax­ar väl­digt myc­ket när de fly­ger. Men flax­an­det är in­te tröt­tan­de som man kan tro, ut­an i själ­va ver­ket ener­gi­be­spa­ran­de, en­ligt nya rön.

I en vind­tun­nel vid Lunds uni­ver­si­tet har fors­kar­na fil­mat fly­gan­de ka­jor. En tunn dim­ma som re­flek­te­rar la­ser­ljus har gjort det möj­ligt att byg­ga upp tre­di­men­sio­nel­la bil­der av luft­flö­det runt fåg­lar­nas ving­ar.

Bil­der­na av­slö­jar att hand­pen­nor­na på ving­spet­sen ska­par fle­ra små luft­virv­lar när fåg­lar­na flax­ar. Det­ta ger en mer eko­no­misk flyg­ning jäm­fört med om det ba­ra ska­pats en en­da, stor vir­vel.

– Kost­na­den mins­kar, rent ener­gi­mäs­sigt. San­no­likt har se­pa­re­ra­de hand­pen­nor upp­kom­mit för att de un­der­lät­tar flax­an­det, sä­ger An­ders He­den­ström, pro­fes­sor i te­o­re­tisk eko­lo­gi och le­da­re för stu­di­en som pub­li­ce­ras i Jour­nal of The Royal So­ci­e­ty In­ter­fa­ce.

En flax­an­de flykt är ty­piskt för de fles­ta små el­ler me­del­sto­ra fåg­lar med re­la­tivt kor­ta ving­ar, som ka­jor, krå­kor och pa­pe­go­jor. Många sto­ra fåg­lar med bre­da ving­ar, som rov­fåg­lar och stor­kar, glid­fly­ger där­e­mot en stor del av ti­den, och flax­ar mer säl­lan el­ler in­te alls.

– Glid­flykt är mer avan­ce­rat och en mer sen­ti­da an­pass­ning. Flax­an­de flykt är tro­li­gen den ur­sprung­li­ga flyk­ten bland fåg­lar, men det be­ty­der in­te att den fun­ge­rar säm­re, sä­ger He­den­ström.

Han på­pe­kar att många fåg­lar, som ka­jor, kor­par och må­sar, väx­lar mel­lan flax­an­de flykt och glid­flykt.

– Det finns en bryt­punkt när det lö­nar sig att skif­ta från glid­flykt till flax­an­de och vice ver­sa.

En­ligt He­den­ström har flyg­plansin­du­strin del­vis här­mat fåg­lar­nas sy­stem. Flyg­plan med upp­åt­böj­da ving­spet­sar har bli­vit allt van­li­ga­re. Och tro­li­gen kom­mer fram­ti­dens drö­na­re att flaxa med ving­ar­na. Ro­land Jo­hans­son/tt

FOTO: ARON HEJDSTRÖM

Virv­lar­na bakom få­geln är dit­lag­da i ef­ter­hand och ger en bild av luft­flö­det runt ving­spet­sar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.