2016 var ex­trem­väd­rets år

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■VÄ­DER. Väd­ret på jord­klo­tet var ex­tremt i fjol och re­kord slogs på fle­ra håll. Upp­gif­ter­na är alar­me­ran­de, en­ligt det ame­ri­kans­ka kli­mat- och mil­jö­or­ga­net NOAA:S år­li­ga rap­port.

En åt­ton­del av värl­dens mar­ker drab­ba­des av tor­ka. Vär­me­böl­jor slog till mot plat­ser över he­la värl­den, in­klu­si­ve en rik­tigt kraf­tig i In­di­en. 93 tro­pis­ka cyk­lo­ner drab­ba­de klo­tet, 13 pro­cent fler än nor­malt. Värl­dens gla­ciä­rer krymp­te för 37:e året i rad. Hav­s­ni­vån steg med 3,4 mil­li­me­ter, vil­ket in­ne­bär att ni­vå­re­kor­det slogs för sjät­te året i rad. (TT-AP)

FOTO: RAFIQ MAQBOOL/AP

In­di­en drab­ba­des av en kraf­tig vär­ma­böl­ja i maj 2016. Sam­ti­digt steg hav­s­ni­vå­er­na re­kord­myc­ket un­der fjol­å­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.