Lung­can­cer ökar – kan va­ra smog

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■KI­NA. De se­nas­te 10–15 åren har det skett en stor ök­ning av an­ta­let fall av lung­can­cer i Ki­na, och en möj­lig an­led­ning kan va­ra lång­va­rig ex­po­ne­ring för luft­för­ore­ning­ar, rap­por­te­rar stat­li­ga Chi­na Daily.

Can­cer­for­men ökar i grup­per som säl­lan drab­bas av lung­can­cer, ex­em­pel­vis ic­kerö­ka­re, nå­got som an­ty­der att rök­ning in­te lig­ger bakom ök­ning­en. Un­ge­fär 300 mil­jo­ner ki­ne­ser rö­ker, men Chi­na Daily skri­ver att det har skett en ök­ning av en form av lung­can­cer som ut­veck­las djupt ner i lung­or­na och som in­te kopp­las till rök­ning. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.