Fak­ta: För­sla­get i kort­het

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Trans­port­sty­rel­sens för­slag till re­ge­ring­en syf­tar till att ge kom­mu­ner­na verk­tyg att be­grän­sa de far­li­ga ut­släp­pen från for­donstra­fi­ken, fram­för allt kvä­ve­ox­i­der – där die­sel­for­do­nen är de störs­ta bo­var­na.

■■För­sla­get in­ne­bär att kom­mu­ner­na ska ges rätt att in­fö­ra mil­jö­zo­ner där vis­sa ty­per av bi­lar med säm­re av­gasre­ning in­te ska få kö­ra. Det är allt­så kom­mun­po­li­ti­ker­na som har sista or­det.

■■Fram­för allt slår för­sla­get på die­sel­bi­lar som är av­gas­klas­sa­de med Eu­ro 5 el­ler säm­re, vil­ket som re­gel be­rör bi­lar till­ver­ka­de 2012 el­ler läng­re till­ba­ka.

■■Vill man som bi­lä­ga­re va­ra sä­ker på vil­ken klass­ning man har så fram­går det av re­gi­stre­rings­be­vi­set.

■■Die­sel­bi­lar klas­sa­de med Eu­ro 6 be­rörs in­te av för­sla­get.

■■Även ben­sin­bi­lar med Eu­ro 4 el­ler säm­re för­bjuds i mil­jö­zo­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.