Lou­i­si­a­na de bästa kräftorna till årets ski­vor

TEST: Tar du ba­ra ett pa­ket ur bu­ti­kens frys- el­ler kyl­disk på må­få? Gör in­te det. Kon­su­ment­pa­ne­len har tes­tat kräf­tor för din skull.

Hallands Nyheter - - Konsument - LENA STRÖMBERG 031-62 41 64 lena.strom­berg@gp.se

Du som lad­dar för kräft­ski­va får rå­det att kö­pa Sto­ra vild­fång­a­de kräf­tor från Pan­da­lus el­ler Vild­fång­a­de sto­ra Lou­i­si­ana­flod­kräf­tor från Ull­mo. Des­sa två ki­ne­sis­ka Lou­i­si­a­nakräf­tor var go­dast av al­la testets kräf­tor, en­ligt pa­nel­med­lem­mar­na. De fick fy­ra fy­rar var­de­ra i be­tyg och på brons­plats kom Färs­ka sig­nalkräf­tor från Små­landskräf­tan med tre fy­rar.

SIGNALKRÄFTAN INGICK I vårt test jäm­te två and­ra ar­ter. Lousi­ana­flod­kräf­tan, el­ler röd sump­kräf­ta, är snabb­väx­an­de och im­por­te­ras hu­vud­sak­li­gen från Ki­na, och den tred­je var tur­kisk smalklo­kräf­ta, som även fö­re­kom­mer i Ryss­land och Ös­teu­ro­pa.

Pan­da­lus som i år fick nöja sig med att de­la förstap­lat­sen har vun­nit smak­testet två av de se­nas­te tre åren med just si­na Sto­ra vild­fång­a­de.

DET VAR TOLV kräftäls­kan­de pa­nel­med­lem­mar som fick smak­tes­ta in­ne­hål­let i tio pa­ket. De sörp­la­de sig ige­nom al­la sor­ter för att be­dö­ma smak, men ock­så kon­si­stens, ut­se­en­de, doft och om skal och klor var lät­ta att knäc­ka.

Den en­da spans­ka kräf­tan (Sto­ra vild­fång­a­de kräf­tor från Pan­da­lus) var den sort som de var mest oe­ni­ga om. Två i pa­ne­len tyck­te att den var all­ra bäst av al­la i testet, och tre tyck­te att den var sämst. De var oen­se om det mesta, för­u­tom ut­se­en­det. Ric­kard Dahl­gren tyck­te att sma­ken var ”an­norlun­da, spän­nan­de”.

Den var en av fy­ra smak­tes­ta­de kräf­tor som fick två fy­rar i det sam­man­lag­da be­ty­get, vil­ket är god­känt.

Mikael Jons­son gav span­jo­ren högs­ta be­tyg:

– För tio år se­dan tyck­te jag att allt var skräp. Men ge­ne­rellt sett tyc­ker jag att kräftorna är jät­te­bra nu. De här kan man ju kö­pa och bju­da på.

AN­TA­LET FLODKRÄFTOR i Sve­ri­ge har mins­kat till följd av kräft­pest och för­sur­ning i vå­ra sjö­ar och klas­sas som akut ho­tad. I dag fort­sät­ter signalkräftan att spri­da sju­kan via olag­li­ga ut­sätt­ning­ar i vat­ten som ti­di­ga­re va­rit för­sko­na­de.

I pa­ne­len fanns fle­ra per­so­ner som är va­na vid in­sjökräft­fis­ke. Aman­da Hägg sät­ter ut bu­rar i en sjö var­je som­mar i Små­land och där har släk­ten kräft­ski­va ef­ter ko­ket.

He­le­na Eng­man är upp­växt i söd­ra Norr­land och en van kräftä­ta­re som käckt knäck­te klor­na mel­lan tän­der­na. Hen­nes knep att tes­ta om ska­let är la­gom hårt.

– En gång i sex-sju­års­ål­dern släpp­te jag ut al­la kräf­tor le­van­de på köks­gol­vet. Det var väl kul ett tag, be­rät­ta­de hon.

KRÄFTPREMIÄR VAR DEN dag då man fick bör­ja fis­ka och säl­ja kräf­tor. För­bu­det av­skaf­fa­des 1994, men tra­di­tio­nen le­ver kvar och fort­fa­ran­de säljs mest kräf­tor just i au­gusti. För den som hål­ler på tra­di­tio­nen var det från och med i mån­dags kloc­kan 17 tillå­tet att fis­ka kräf­tor, för al­la som är yr­kes­fis­ka­re el­ler är fis­ke­rätts­in­ne­ha­va­re med eget vat­ten. Pri­vat­per­so­ner och fri­tids­fis­ka­re kan fis­ka kräf­tor i en sjö, där det är tillå­tet med gil­tigt fis­ke­kort för kräft­fis­ke.

En­ligt SVT har den kal­la vå­ren gett ky­li­ga­re vat­ten och lett till att ho­nor­nas öms­ning av skal bli­vit ovan­ligt sen i år. Det kan på­ver­ka bå­de till­gång­en på svens­ka kräf­tor – och pri­set.

”För tio år se­dan tyck­te jag att allt var skräp. Men ge­ne­rellt sett är kräftorna jät­te­bra nu.”

MIKAEL JONS­SON

pa­nel­med­lem

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.