Klev av häst­ryg­gen – nu är Vik­tor vd

SADLAR OM: BLEV TIDSEFFEKTIV GE­NOM HÄSTSPORTEN

Hallands Nyheter - - Livets Gång - LENA BERGLUND 010-471 53 63 lena.berglund@hn.se

Un­der ett års tid ska den ti­di­ga­re lands­lags­ryt­ta­ren le­da den dag­li­ga verk­sam­he­ten på ett av Sve­ri­ges störs­ta stu­dent­driv­na fö­re­tag, Chal­mers Tek­no­log­kon­su­ler AB. Klädd i dis­kret blå ko­stym och med ett glatt le­en­de tar han emot vid sin ar­bets­plats in­till Chal­mers tek­nis­ka hög­sko­la i Gö­te­borg.

– Jag har all­tid va­rit in­tres­se­rad av tek­nik och eko­no­mi, sä­ger han om sin nya ba­na.

MÅNGA ÄR SE­DAN ti­di­ga­re va­na att se Vik­tor i an­nan mil­jö och i and­ra klä­der. Till för någ­ra år se­dan var han lands­lags­ryt­ta­re i fält­täv­lan och han har till och med ta­git ett Sm-guld. Gym­na­si­e­ti­den till­bring­a­de han på ridsport­pro­gram­met på Drott­ning Blan­kas gym­na­sie­sko­la i Fal­ken­berg.

– Jag är upp­växt i Mo­rup ut­an­för Fal­ken­berg, och mam­ma ha­de häs­tar. Jag var nog in­te ens ett år när jag satt på häst­ryg­gen förs­ta gång­en. Men jag har in­te sut­tit på en häst­rygg sen jag slu­ta­de täv­la, för mig känns det me­nings­löst att ba­ra ri­da om­kring som ett tids­för­driv. Jag är en täv­lings­män­ni­ska.

I stäl­let har Vik­tor lagt sitt krut på en ny kar­riär. Pa­ral­lellt med sin hel­tids­ut­bild­ning In­dust­ri­ell eko­no­mi på Chal­mers lä­ser han även vid Han­dels­hög­sko­lan i Gö­te­borg, må­let är att ta en kan­di­dat i fö­re­tagse­ko­no­mi. Dess­utom började han för nå­got år se­dan ar­be­ta ex­tra på Chal­mers Tek­no­log­kon­sul­ter, CTK.

– Rid­ning är tidskrä­van­de. När jag höll på med hästsporten lär­de jag mig att va­ra tidseffektiv, det har jag stor nyt­ta av nu. På CTK ar­be­ta­de jag med, in­nan jag ut­sågs till vd, med oli­ka kon­sult­jobb och för­sälj­ning. Fö­re­ta­get ar­be­tar väl­digt brett med allt från sto­ra in­ter­na­tio­nel­la fö­re­tag, som Vol­vo, till små lo­ka­la tek­nik­fö­re­tag. Vi ar­be­tar fram oli­ka lös­ning­ar och ge­nom­för pro­jekt. Mesta­dels job­bar man ihop med nå­gon, men för­sälj­ning skö­ter man of­tast en­sam, be­rät­tar han.

EF­TER ATT HA an­sökt om den ef­ter­trak­ta­de plat­sen som vd på CTK, med 80 an­ställ­da, fick han ef­ter en am­bi­tiös ur­vals­pro­cess till­trä­da job­bet i ju­ni. CTK drivs helt av stu­den­ter som job­bar ex­tra vid si­dan av si­na stu­di­er. Be­fatt­ning­ar­na som vd och vice vd, som bå­da är ettårsupp­drag, krä­ver där­e­mot hel­tidsen­ga­ge­mang. Där­för kom­mer Vik­tor att ta ett up­pe­håll i si­na stu­di­er i ett år.

– Det kom­mer att bli ett spän­nan­de år. Jag har an­svar för för­sälj­ning­en och är fö­re­ta­gets ansikte ut­åt. Jag kom­mer att ha kon­takt med vå­ra kun­der och vår sty­rel­se. Vice vd An­na Mår­tens­son an­sva­rar för det in­ter­na ar­be­tet i fö­re­ta­get. Men vi sam­ar­be­tar såklart myc­ket.

När vd-året är klart hop­pas Vik­tor att han har sam­lat på sig många vik­ti­ga er­fa­ren­he­ter och kon­tak­ter, och pla­nen är att se­dan slut­fö­ra ut­bild­ning­en In­dust­ri­ell eko­no­mi med in­rikt­ning IT, som är på fem år, samt ta en kan­di­dat i fö­re­tagse­ko­no­mi på Han­dels.

– Jag har valt in­rikt­ning­en IT, för det är ett om­rå­de med en snabb ut­veck­ling. Helst vill jag lä­sa ut­om­lands ett av de tre åren jag har kvar på Chal­mers, jag är mest su­gen på Asi­en. På sikt vill jag, när jag har ar­be­tat någ­ra år, job­ba med star­tup­fö­re­tag, små tek­nik­fö­re­tag.

Vik­tor Tor­kels­son, 25 år, från Fal­ken­berg har re­dan en fot i fö­re­tags­le­dar­värl­den. Ef­ter att ha på­bör­jat ut­bild­ning­en in­dust­ri­ell eko­no­mi på Chal­mers gör han ett bre­ak för att job­ba som vd.

VIK­TOR TRIVS MED le­dar­job­bet och att job­ba hårt, men an­ser att al­la in­te mås­te va­ra som han själv.

– Det är bra att vi är oli­ka, det är en till­gång i ett fö­re­tag om med­ar­be­tar­na kan tän­ka li­te oli­ka. Det ökar kre­a­ti­vi­te­ten.

Han tyc­ker att han har haft en bra upp­växt i Mo­rup, och är of­ta ”hem­ma” och häl­sar på.

– Spe­ci­ellt un­der som­ma­ren. På min fri­tid tyc­ker jag om att um­gås med min fa­milj och mi­na vän­ner.

Bild: EDITH CAMILLA SVENSSON

STUDIELEDIG. Me­dan and­ra tar tjänst­le­digt för stu­di­er tar Vik­tor stu­di­e­le­digt för jobb, och in­te vil­ket jobb som helst.

.Bild: AN­NI­KA KARLBOM/ARKIV

TÄVLINGSRYTTARE. Vik­tor är upp­växt med häs­tar och tyck­te om att täv­la. Han var bland an­nat lands­lags­ryt­ta­re i fält­täv­lan och har ta­git ett Sm-guld. Fo­tot är från 2009.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.