Erik Gan­di­ni

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Fyl­ler: 50 år den 14 au­gusti. * Gör: Re­gis­sör och do­ku­men­tär­fil­ma­re. Pro­fes­sor i do­ku­men­tär­film vid Stock­holms dra­ma­tis­ka hög­sko­la. * Pri­ser i ur­val: Bästa do­ku­men­tär på To­ron­to In­ter­na­tio­nal Film Fes­ti­val för ”Vi­de­ocra­cy” 2009. * Ak­tu­ell: Al­la hans fil­mer finns för när­va­ran­de sam­la­de på SVT play. * Fa­milj: Sam­bon So­lange Ola­me Bay­ib­sa. Dött­rar­na, Gre­ta, 19 år, och Astrid (”Bo­bo”) 18 år, so­nen Svan­te, 11 år. * Om att fyl­la 50: ”Det är ab­so­lut en ny fas i li­vet, som jag verk­li­gen vill om­fam­na. Lek­full­he­ten har fått mer plats och ar­be­tet är in­te det vik­ti­gas­te för mig läng­re. Jag pri­o­ri­te­rar min fa­milj, mi­na re­la­tio­ner och min fri­tid väl­digt högt”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.