Nye U21-ba­sen blic­kar fram­åt

FOTBOLL: RO­LAND NILS­SON GÖR KAPTENSDEBUT I FAL­KEN­BERG

Hallands Nyheter - - Sporten - An­ders Flink 010-471 52 44 ∙ an­ders.flink@hn.se

Han gör sitt förs­ta ex­a­mens­prov med gäng­et, när det spe­las Em-kval mot Cy­pern i början av september – på Fal­con Al­ko­hol­fri Are­na.

– En fin anläggning, sä­ger Ro­land ar­tigt, på kort be­sök i Fal­ken­berg.

DET VAR I april som det med­de­la­des att Ro­land Nils­son skul­le ta över U21-lands­la­get ef­ter guld­ma­ka­ren Håkan Eric­son.

– Fan­tas­tiskt spän­nan­de och hed­ran­de, sa Ro­land, som dess­förin­nan ba­sat över U17-gäng­et.

– Så en del av mi­na kil­lar då kan ju bli ak­tu­el­la nu, konstaterar han.

RO­LAND NILS­SON MÅ ha pas­se­rat halv­sek­let, men det är en välträ­nad och sol­bränd för­bunds­kap­ten som mö­ter oss på are­nan.

– Det gäl­ler att hål­la krop­pen i trim, så in­te ska­van­ker­na ska kän­nas.

Just nu har han en brut­to­trupp på 31 spe­la­re, som kan va­ra ak­tu­el­la för spel i kval­de­bu­ten mot Cy­pern. Den ska ban­tas till 18 spe­la­re och det ska kun­gö­ras den 23 au­gusti. Finns det plats för ex-fff:aren Gustaf Nils­son?

– Ja, han har ju ål­dern in­ne, kom­men­te­rar Ro­land ut­an att ut­veck­la äm­net vi­da­re.

RO­LAND NILS­SON HAR skri­vit kon­trakt med för­bun­det på 2+2 år. Två år är lik­ty­digt med ett Em-kval med för­hopp­nings­vis ef­ter­föl­jan­de slut­spel.

I Sve­ri­ges kval­grupp ställs man mot Bel­gi­en, Tur­ki­et, Ung­ern, Cy­pern och Mal­ta.

Det kan möj­li­gen pas­sa bra med att in­le­da re­la­tivt be­sked­li­ga Cy­pern.

– Nänä, det finns inga enk­la mat­cher läng­re. Tit­ta på Bel­gi­en, som ”ba­ra” fick 2–1 hem­ma mot Mal­ta, kont­rar Ro­land.

Al­la äls­ka­de det char­mi­ga U21-lands­la­get när de gräv­de upp ett sen­sa­tio­nellt guld i Tjec­ki­en. Nu ska gam­le stor­bac­ken Ro­land Nils­son för­hopp­nings­vis le­da U21:or­na till nya stor­dåd.

NIO KVALGRUPPER SKA skaka fram nio vin­na­re (di­rekt till slut­spel). De fy­ra bästa två­or­na går se­dan till playoff. Slut­spe­let går i Ita­li­en 2019.

– Vi har ett par kil­lar kvar från la­get som Em-slut­spe­la­de i Po­len, sä­ger Ro­land. Sen gäl­ler det att fyl­la på un­der­i­från.

– Just nu känns det gans­ka ab­strakt, in­nan man har fått ihop en

förs­ta trupp och spe­lat en förs­ta match. Hur vill du att Sve­ri­ge ska spe­la?

– Det är egent­li­gen gans­ka klas­siskt. Jag vill se att vi vå­gar va­ra mo­di­ga i vårt spel, det ska va­ra pass­nings­in­rik­tat med stör rör­lig­het i an­fal­len och di­sci­pli­ne­rat i för­sva­ret.

SVE­RI­GE MISSLYCKADES MED att för­sva­ra sitt U21-guld. Från det gäng­et har spe­la­re son Li­nus Wahlqvist, Filip Da­ger­stål, Franz Brors­son, Gustav Eng­vall och Car­los Strandberg fort­fa­ran­de ål­dern in­ne att va­ra med i Nils­sons nya gäng.

– Ut­lands­proffs el­ler Sve­rige­ba­se­ra­de, det kan kvit­ta för min del, sä­ger den nye för­bunds­kap­te­nen. Hu­vud­sa­ken är att kil­lar­na för spel­tid.

– Ham­nar man i frys­box­en, kan det va­ra för­ödan­de. In­te minst för själv­för­tro­en­det.

Ro­land Nils­son läg­ger ett an­tal tim­mar på vi­de­o­tit­tan­de för att upp­da­te­ra sig om si­na ad­ep­ter. Ald­rig trött på fot­bol­len?

– Fak­tiskt in­te. Det är li­ka fa­sci­ne­ran­de som all­tid, som gick den högs­ta tränar­kur­sen sam­ti­digt som A-lands­la­gets Jan­ne An­ders­son.

ARENAINSPEKTÖR. Nye U21-ba­sen Ro­land Nils­son ger Fal­con Al­ko­hol­fri Are­na gott be­tyg. Då har han än­då spe­lat på San Si­ro och Nou Camp...

Bild: JONATAN BYLARS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.