José Mou­rin­ho: Zla­tan kan stan­na i Uni­ted

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Zla­tan Ibra­hi­mo­vic har va­rit klubb­lös se­dan i början av ju­li då Man­ches­ter Uni­ted in­te val­de att för­länga kon­trak­tet med svens­ken. Nu sä­ger trä­na­ren José Mou­rin­ho att han vill se 35-åring­en i Uni­ted igen.

Zla­tan Ibra­hi­mo­vic re­ha­bi­li­te­rar just nu sin knä­ska­da han ådrog sig i april och vän­tas va­ra till­ba­ka i början av 2018. Ryk­te­na kring vil­ken klubb svens­ken ham­nar i här­näst har hag­lat tätt.

En lös­ning kan va­ra på gång, rap­por­te­rar Af­ton­bla­det och Ex­pres­sen :

Nu går Uni­teds trä­na­re José Mou­rin­ho ut och be­kräf­tar att han vill se en fort­sätt­ning för Ibra­hi­mo­vic i klub­ben.

– Zla­tan tror att han kan åstad­kom­ma mer och han vill spe­la mer på den högs­ta ni­vån, så vi pra­tar om möj­lig­he­ten för ho­nom att stan­na ef­tersom vi vill att han spe­lar med oss and­ra hal­van av sä­song­en, sä­ger Mou­rin­ho på en press­kon­fe­rens en­ligt Af­ton­bla­det.

Por­tu­gi­sen vid­hål­ler att Ibra­hi­mo­vic in­te bör jäk­ta med sin re­hab:

– Han är ska­dad, be­hö­ver tid att åter­häm­ta sig och kom­mer in­te att spe­la i mor­gon.

”Vi vill att han spe­lar med oss and­ra hal­van av sä­song­en”

JOSÉ MOU­RIN­HO

Det är in­te nå­got bråds­kan­de, att vi är de­spe­ra­ta för att få det gjort. Jag tror ba­ra att det han pre­ste­ra­de för­ra sä­song­en in­te var till­räck­ligt för ho­nom, sä­ger Mou­rin­ho.

Man­ches­ter Uni­ted in­le­der Pre­mi­er Le­a­gue på sön­dag hem­ma mot West Ham.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.