Bo­i­sar­na ha­de ett ”vak­na till-möte”

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

Tre ra­ka för­lus­ter har gjort si­tu­a­tio­nen be­kym­mer­sam för Var­bergs Bo­is. Det är ba­ra två po­äng ner till den ne­ga­ti­va kval­plat­sen.

Och på sön­dag väntar möte med su­ve­rä­na se­ri­e­le­da­ren Brom­ma­poj­kar­na...

Ef­ter fre­da­gens träning sam­la­des gäng­et till krigs­råd, el­ler ska vi kal­la det kris­mö­te?

– Ånej, kal­la det hell­re ett ”vak­na till-möte”, bå­de med och ut­an trä­na­re, sä­ger mitt­bac­ken An­ton Lil­jen­bäck.

EF­TER 2–0-VINSTEN hem­ma mot Ge­f­le har det bli­vit 1–2 mot Fal­ken­berg, 1–3 mot Ös­ter och 0–2 mot Ge­f­le.

– Vi vill hit­ta till­ba­ka till det Bo­is som vi var i våras, när vi kun­de slå Gais med 7–1 och De­ger­fors med 4–0, sä­ger Lil­jen­bäck.

Kanske in­te lä­ge för att hop­pas på så­da­na siff­ror mot BP, men det ska ock­så va­ra skill­nad att mö­ta se­ri­e­le­dar­na på Grimstas su­per­snab­ba konst­gräs och på Påsk­bergsval­lens strä­va­re äk­ta va­ra.

– På vår hem­ma­borg är vi star­ka, där hop­pas jag att vi kan ta ini­ti­a­ti­vet, me­nar Lil­jen­bäck.

I för­ra mö­tet knoc­ka­des Bo­is av två Bp-mål in­nan tio mi­nu­ter spe­lats. Det var en kall­dusch som man in­te kom över.

– Jag hål­ler med att ta­bel­lä­get in­te ser så bra ut, men vi ska ur den här stor­men, lo­var Lil­jen­bäck. Jag tyc­ker nog att vi haft en hel del oflyt i de se­nas­te mat­cher­na.

KANSKE IN­TE MINST mot Fal­ken­berg där bå­da Fff-må­len fick Bo­is-hjälp för att hit­ta in i nät­mas­kor­na.

Och det var mitt­bac­kar­na Lil­jen­bäck och Oli­ver Sta­ni­sic, som var olycks­fåg­lar.

– Vi har fått otro­ligt svårt att gö­ra mål och då blir ett de­fen­sivt miss­tag så dyr­bart. Släp­per vi till det mins­ta lilla, så har det sagt pang!, suc­kar Lil­jen­bäck. Hur ska ni han­te­ra BP då?

– Det är ett spel­skick­ligt gäng, med kva­li­tet på många po­si­tio­ner. Men vi vet ock­så att vi har ka­pa­ci­tet och kän­ner oss de­fi­ni­tivt in­te slag­na på för­hand. Men vi har ett hårt jobb fram­för oss, sä­ger Lil­jen­bäck.

Bo­is-trä­na­ren Jör­gen Wå­le­mark hål­ler med:

– BP har gjort en oer­hört bra sä­song så här långt. Det blir en rik­tig ut­ma­ning för oss, där det gäl­ler att ha koll på BP:S fart­fyll­da spel.

Själv öns­kar Wå­le­mark att bo­i­sar­na bland an­nat ska hit­ta till­ba­ka till sitt vas­sa om­ställ­nings­spel, som in­te fun­ge­rat på sisto­ne.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

BRÖSTAR UPP SIG. An­ton Lil­jen­bäck och hans bo­i­sa­re vill hit­ta till­ba­ka till vårens Bo­is-spel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.