I SISTA STUND

MED THOMAS UHRBERG

Hallands Nyheter - - Sporten -

En svår V75:a, dess­utom en reg­nig lör­dag och det miss­gyn­nar de häs­tar som ska täv­la bar­fo­ta.

Ja, det finns risk att det blir en re­pris på fjol­å­rets Åby Sto­ra Pris-dag.

Då kom en för­ödan­de regnskur som gjor­de ba­nan svår­be­mäst­rad och många kus­kar var myc­ket kri­tis­ka.

Ef­ter det är ba­nan om­lagd och so­nen Oscar, som skö­ter Åby-ova­len, tror och hop­pas kun­na bju­da på ett hygg­ligt un­der­lag – och helst ser han att me­te­o­ro­lo­ger­nas pro­gnos från i tors­dag om regn he­la da­gen in­te stäm­mer ...

Vän­ta med att läm­na in

Jag tyc­ker att ni ska läm­na in V75-sy­ste­men först på lör­dag då ni har grepp om hur ba­n­un­der­la­get är.

Nu har jag in­te den möj­lig­he­ten, ut­an mi­na tips görs un­der ons­dag/tors­dag.

Jag väl­jer att sing­el­strec­ka Volste­ad i V75-1. 6-åring­en är stark och re­jäl, vass som sprin­ter och till­räck­ligt snabb ut för att le­da runt om. Om det blir svår­be­mäst­rat un­der­lag är han dock en fa­vo­rit i fa­ra.

No­bel Sout­hwind i sista V75-av­del­ning­en känns som en fräck spik då det är myc­ket snack om No­bel Amok och Bro­ad­way Ap­po­lo. Den sist­nämn­de bor­de ha kun­nat li­te bätt­re se­nast som V75-fa­vo­rit och No­bel Amok såg in­te alls bra ut se­nast ut och han ga­lop­pe­ra­de ock­så un­der at­tack.

No­bel Sout­hwind där­e­mot har vi­sat gott gry ef­ter ka­stre­ring och en halso­pe­ra­tion. Ju tuf­fa­re de kör där­fram­me, desto bätt­re.

Två skö­na (?) ry­sa­re

Någ­ra ry­sar? Ja, mitt ny­för­värv Ra­pi­de du Pom­meau (avd 6) står tuf­fa­re till nu än vid se­gern i de­bu­ten för mig men allt ser bra ut med ho­nom. Han slog då He­art­brea­ker VS, El Ma­go Pel­li­ni, Ti­ta­ni­um Gar, Al­fas da Vin­ci och någ­ra till. Short­han­ded Jag (avd 2) vill jag ock­så var­na för.

Jag har sett iko­ner som Berndt Lindstedt och John Camp­bell seg­rat i Ham­ble­to­ni­an ut­an att pis­ka si­na häs­tar – ja, Stefan Me­lan­der satt ock­så cool bakom Scar­let Knight. Men i ge­ne­ra­tio­ner av ame­ri­kansk travsport har häs­tar dri­vits hårt, så at­tac­ker­na mot Åke Svans­tedt känns lätt­köp­ta. Han är ba­ra en av tu­sen­tals kus­kar i USA som gjort och gör fel.

Thomas Uhrberg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.