IDEALVÄDER.

Bäs­ta tänk­ba­ra vä­der för mark­nad? Jo, vind­stil­la och mu­let, en­ligt Mag­nus Schen­ström. Och det var just vad det blev på lör­da­gen på Sjö­ne­vads Mark­nad.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - CAROLIN GADALLAH carolin.gadallah@hn.se

15 bo­en­de gör sig re­do för be­sök av 30 000 gäs­ter. Det är allt­så Sjö­ne­vads mark­nad som är i full gång och ef­ter en ovan­ligt lyc­kad fre­dag, med många gäs­ter, hop­pas ar­ran­gö­rer­na på bra vä­der och fler be­sö­ka­re de kom­man­de da­gar­na.

– Ja vi har väl sagt ti­di­ga­re att mark­na­den är stör­re än julaf­ton här. Man de­lar upp året på fö­re och ef­ter mark­na­den, sä­ger mark­nads­ar­ran­gö­ren och Sjö­ne­vads­bon Mag­nus Schen­ström och skrat­tar.

Mark­na­den som har en näs­tan 200 årig histo­ria är nu i full gång. På lör­da­gen be­sök­te Hal­lands ny­he­ter mark­na­den och spa­na­de in årets trender och ny­kom­ling­ar. Un­der des­sa da­gar vän­tas cir­ka 30000 per­so­ner be­sö­ka om­rå­det som i van­li­ga fall hu­se­rar om­kring 15 in­vå­na­re.

– Man har in­te tra­fik­pro­blem i Sjönevad un­der res­ten av året men det har man nu. Då har vi rus­nings­tra­fik och folk får sit­ta i kö för att kom­ma här­i­från. Vi har bra vägar men det går sak­ta in och sak­ta till­ba­ka, sä­ger Mag­nus Schen­ström. Vad är nytt för i år?

– Om vi ska pra­ta om trender så finns det sa­ker som gi­vet­vis blir mer po­pu­lä­ra. I år är det he­li­um­bal­long­er. Och se­dan har vi haft en tradition av att ha haft myc­ket. I år har vi en som säl­jer äk­ta brit­tisk fud­ge. Det ver­kar gå bra för ho­nom och det är väl­digt po­pu­lärt, be­rät­tar Mag­nus Schen­ström.

Hosti­na Ber­a­ki, 4år, är in­te sen med att föl­ja årets bal­longtrend. Hon hål­ler en he­li­um­bal­long som hon stolt vi­sar upp.

– Min förs­ta bal­long flög iväg, sä­ger hon och vif­tar med sin ro­sa he­li­um­bal­long.

Hen­nes mam­ma grep­par snabbt tag i den.

– Ak­ta så att du in­te tap­par den här ock­så, sä­ger hon.

EN­LIGT MAG­NUS SCHEN­STRÖM så är det gans­ka van­ligt nu för ti­den att blan­da mark­na­der med fes­ti­va­ler och nö­jen. Men han vill be­va­ra tra­di­tio­ner­na.

– Vi kal­lar oss för en tra­di­tions­rik

”Vi kal­lar oss för en tra­di­tions­rik köp­mark­nad. Vi till­hör en mark­nad som är bå­de stor och gam­mal och det är vi stol­ta över.” MAG­NUS SCHEN­STRÖM

mark­nads­ar­ran­gör

köp­mark­nad. Vi till­hör en mark­nad som är bå­de stor och gam­mal och det är vi stol­ta över. Det sker myc­ket han­del och gans­ka li­te nöje på den här mark­na­den. Nu för ti­den har vi myc­ket fes­ti­va­ler där man blan­dar nöje med mark­nad men det­ta är en köp­mark­nad, be­rät­tar han. Har det va­rit någ­ra pro­blem med mark­na­den?

– Ja, vi faj­tas myc­ket med be­tal­ning­en här ute. Vi går ju mot ett kon­tant­fritt sam­häl­le och här mås­te man ty­värr ha kon­tan­ter med sig. Det är näs­tan ett mås­te.

Pro­ble­met är att det mo­bi­la nä­tet i Sjönevad in­te har ka­pa­ci­tet för så många per­so­ner sam­ti­digt. Swish­be­tal­ning och and­ra mo­bi­la tjäns­ter fun­ge­rar där­för in­te så bra.

– Vi mås­te job­ba på att hit­ta en lös­ning på det­ta pro­blem. Vi pra­tar gans­ka myc­ket om att kanske sät­ta upp nå­got wi­fi till­fäl­ligt här ute un­der de här da­gar­na. Det har ju men knal­lar­nas för­sälj­ning att gö­ra och det på­ver­kar dem, sä­ger Mag­nus Schen­ström.

Bild: EDITH CAMILLA SVENS­SON

TRENDER OCH TRADITION. En tra­di­tions­rik mark­nad som föl­jer trender. Nu är det bal­long­er som gäl­ler och det har Hosti­na Ber­a­ki snap­pat upp.

FYND. Sven-eric Holm har köpt blom­mor och skor till sin fru Ing­er Holm.

Bild: EDITH CAMILLA SVENS­SON

FÅGELPERSPEKTIV. Från he­li­kop­ter­tu­ren kun­de man se mark­na­den upp­i­från. – När man är ne­re på mark­na­den så känns den så stor men när man ser den upp­i­från så känns den myc­ket mind­re, sä­ger pi­lo­ten Kim Fri­berg som fly­ger he­li­kop­tern.

Bild: EDITH CAMILLA SVENS­SON

Se fler bil­der på

Bild: EDITH CAMILLA SVENS­SON

SÖTT OCH GOTT. För­sälj­ning av go­dis och fud­ge är en själv­klar­het på Sjö­ne­vads mark­nad.

Bild: EDITH CAMILLA SVENS­SON

MUMS. Eva Jo­hans­son och To­ny Orest var ute ef­ter langos och nu hit­ta­de de vad de sök­te. Eva Jo­hans­son tar en tug­ga. – Det var gott kon­sta­te­rar hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.