För­bätt­ring­ar krävs på Ös­ter­går­den

ÅTGÄRDSBESLUT: Ös­ter­går­den mås­te ha fem per­so­nal nat­te­tid. Det krä­ver IVO, In­spek­tio­nen för vård och om­sorg, ef­ter att ha gjort en oan­mäld in­spek­tion på det kri­ti­se­ra­de äldre­bo­en­det.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - AN­NA OSCARSON 010-471 53 71 an­na.oscarson@hn.se

”Vi för­sö­ker sät­ta sam­man grup­per­na så att det in­te ska bli pro­blem. Det är vik­tigt att vi får in folk från and­ra län­der på ar­bets­mark­na­den och i det finns ett stort vär­de.”

PER­NIL­LA HANSSON vi­ka­ri­e­ran­de av­del­nings­chef

Ar­bets­mil­jön på Ös­ter­går­den har kri­ti­se­rats hårt av bå­de per­so­nal och bo­en­de. I april gjor­de IVO ett oan­mält be­sök och fle­ra för­bätt­ring­ar krävs nu.

I fle­ra ar­tik­lar har Ös­ter­går­dens bris­ter va­rit om­skriv­na. Re­dan i bör­jan av 2016 slog fack­för­e­ning­en Kom­mu­nal larm om att ar­bets­si­tu­a­tio­nen på Ös­ter­går­den är så då­lig att den går ut över bå­de per­so­nal och bo­en­de på äldre­bo­en­det.

En het frå­ga har va­rit det nya natt­sche­mat där fy­ra un­der­skö­ters­kor skul­le an­sva­ra för 80 bo­en­de för­de­la­de på fem vå­ning­ar. Ing­et hän­de och an­sva­ri­ga che­fer ha­de inga kon­kre­ta för­slag på hur verk­sam­he­ten skul­le gå vi­da­re ef­ter krislar­men. En ny an­mä­lan gjor­des till Ar­bets­mil­jö­ver­ket i mars i år. Det kon­sta­te­ras då att bris­ter­na var i stort sett de­sam­ma som ett år ti­di­ga­re.

DEN 11 APRIL i år ge­nom­för­de IVO, In­spek­tio­nen för vård och om­sorg, en oan­mäld in­spek­tion på Träslövs­vä­gen 23 där Ös­ter­går­den lig­ger. I åt­gärds­be­slu­tet står det att un­der rå­dan­de för­hål­lan­den är be­man­ning­en till­räck­lig om den in­te un­der­sti­ger fem per natt. Vid in­spek­tions­till­fäl­let var de ba­ra fy­ra per­so­nal på nat­ten. Pro­blem kun­de då upp­stå på de av­del­ning­ar­na där per­so­ner med de­mens­sjuk­dom bor. De kun­de gå in och stö­ra och väc­ka si­na med­bo­en­de nat­te­tid.

Av­del­nings­chef An­ne Gö­rans­son har se­mes­ter men vi­ka­ri­e­ran­de av­del­nings­chef Per­nil­la Hansson ger be­sked att natt­be­man­ning­en har ökats.

– Se­dan två må­na­der till­ba­ka finns det fem som job­bar var­je natt.

AND­RA BRIS­TER SOM IVO an­ser ska åt­gär­das är de bris­tan­de svens­ka språk­kun­ska­per­na hos en del av per­so­na­len. De en­skil­das in­di­vi­du­el­la be­hov av stöd och hjälp ska till­go­do­ses och föl­jas upp på ett sys­te­ma­tiskt sätt. Per­so­na­lens kän­ne­dom vad gäl­ler att do­ku­men­te­ra av­vi­kel­ser mås­te ock­så öka.

– När det gäl­ler svenska­kun­ska­per­na finns det en så­dan pro­ble­ma­tik. Vi för­sö­ker sät­ta sam­man grup­per­na så att det in­te ska bli pro­blem. Det är vik­tigt att vi får in folk från and­ra län­der på ar­bets­mark­na­den och i det finns ett stort vär­de, sä­ger Per­nil­la Hansson.

Vid in­flytt­ning får var­je bo­en­de en ge­nom­fö­ran­de­plan som ang­er vil­ken typ av stöd per­so­nen be­hö­ver. IVO un­der­stry­ker i åt­gärds­be­slu­tet vik­ten av att be­ho­vet av stöd och hjälp till­go­do­ses och följs upp. Un­der in­spek­tio­nen fram­kom det att ge­nom­fö­ran­de­pla­ner­na in­te all­tid följs. Vi­ka­ri­er har in­te hel­ler till­gång till det sy­stem där in­for­ma­tion finns.

Per­nil­la Hansson sä­ger att det­ta är nå­got som de he­la ti­den job­bar med för att för­bätt­ra. Sam­ma sak gäl­ler av­vi­kel­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.