Först ut.

Mag­nus Tingsek in­led­de fre­dags­kväl­len på Stål­boms.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - ALICE NILS­SON LOTH alice.nils­son­loth@hn.se

Det var stjärn­tätt på Stål­boms i Fal­ken­berg när Tingsek, Damn, Shi­rin och Kristin Am­pa­ro gäs­ta­de sce­nen.

Solen käm­pa­de, men lyc­ka­des in­te rik­tigt bry­ta sig ge­nom mol­nen un­der fre­dags­kväl­len på Stål­boms. Men vad gör väl det, när kväl­len star­tar med Mag­nus Tingsek? Han är ”den ar­tist som, ut­an kon­kur­rens, va­rit här flest gång­er”.

In­nan kon­ser­ten ens hun­nit dra igång står Al­bin Jo­hans­son och Lu­kas Ax­els­son från Fal­ken­berg längst fram vid scen och in­spek­te­rar in­stru­men­ten.

– Vi är li­te nör­di­ga. Vi gil­lar he­la kon­cep­tet, bå­de Tingsek och Damn, sä­ger de.

När Tingsek går på scen bör­jar han av­slapp­nat stäm­ma sin gi­tarr. Ef­ter ett par lå­tar kom­mer ba­sis­ten in­spring­an­de. Det vi­sar sig att han har kört he­la vägen från Mal­mö, di­rekt från en an­nan spel­ning. Det ver­kar dock in­te på­ver­ka Tingsek som själv­sä­kert gör sin grej.

DAMN, TIOMANNABANDET SOM ti­di­ga­re kom­pat hip­hop-ar­tis­ten Tim­buk­tu, in­tog där­ef­ter Stål­boms scen till­sam­mans med Kristin Am­pa­ro och Shi­rin El-ha­ge. Som­li­ga kanske kän­ner igen Shi­rin från Me­lo­di­festi­va­len där hon i vå­ras hyl­la­des ef­ter att ha tol­kat fjol­å­rets vinnar­me­lo­di ”If I we­re sor­ry”.

Svan­te Lodén sjung­er och spe­lar i Damn. Han be­skri­ver sam­ar­be­tet med sång­ers­kor­na som le­van­de och öp­pet där ”al­la är med på varand­ras gre­jer”. Han be­rät­tar ock­så att tur­néstop­pet är unik ef­tersom Tingsek upp­trä­der un­der sam­ma kväll.

– Här får man ha det gött. Det här är den tred­je gång­en vi är på Stål­boms. Det är den op­ti­ma­la stor­le­ken på ett gig-stäl­le, sä­ger Svan­te Lodén.

”Det finns en mu­si­ka­lisk lyc­ka i det han gör. Det finns inga grän­ser, Tingsek gör­det han kän­ner­för.” MAR­TIN

KRISTY MCMILLAN FRÅN Mel­bour­ne är en av dem som be­sö­ker Stål­boms. Hon är här till­sam­mans med Mar­tin Ber­gquist och Christof­fer Jo­hans­son från Var­berg. Det är ni­on­de gång­en som Mar­tin Ber­gquist ser Tingsek. Han tyc­ker om ar­tis­tens lek­full­het.

– Det finns en mu­si­ka­lisk lyc­ka i det han gör. Det finns inga grän­ser, Tingsek gör det han kän­ner för, sä­ger Mar­tin Ber­gquist.

NÄR HN PRA­TAR med be­sö­kar­na ver­kar ma­jo­ri­te­ten ha kom­mit till Stål­boms just för Tingseks skull.

– Han är bäst! Vi ser ho­nom så fort vi får chan­sen, sä­ger Eb­ba och Eva Andrén från Fjärås.

– Vi har sett Tingsek på Stål­boms in­nan, och va­rit li­te be­svik­na att han in­te va­rit här det se­nas­te, sä­ger Li­na Ec­ker­ström från Var­berg.

Som all­tid är det in­timt när det van­kas konsert på Stål­boms – och an­nat kan det in­te bli med en blan­dad publik av hän­giv­na fans.

Bild: ALICE NILS­SON LOTH

BER­GQUIST FÖRST UT. Mag­nus Tingsek, un­der ar­tist­nam­net Tingsek, in­led­de fre­dags­kväl­len på Stål­boms.

Bild: ALICE NILS­SON LOTH

LÅNGVÄGA BE­SÖK. Kristy Mcmillan, Mel­bour­ne, till­sam­mans med Christof­fer Jo­hans­son och Mar­tin Ber­gquist från Var­berg.

Bild: ALICE NILS­SON LOTH

PEP­PA­DE. Jo­nas och Li­na Ec­ker­ström från Var­berg vil­le in­te mis­sa Tingseks spel­ning på Stål­boms.

Bild: ALICE NILS­SON LOTH

AU­GU­STI­K­VÄLL. Un­der en av som­ma­rens sis­ta kon­ser­ter på Stål­boms vi­sa­de sig Tingsek va­ra en storfa­vo­rit bland publi­ken.

Bild: ALICE NILS­SON LOTH

FÖRS­TA PARKETT. Al­bin Jo­hans­son och Lu­kas Ax­els­son från Fal­ken­berg stod längst fram vid scen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.