Inga vård­bi­trä­den i Hal­land

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Hal­lands sjuk­hus ha­kar in­te på idén om att åter­in­fö­ra yr­kes­rol­len vård­bi­trä­den. I stäl­let sat­sas det på vård­nä­ra ser­vice, ett ar­bets­sätt som in­för­des vå­ren 2016.

Mar­ga­re­ta Eriksson ar­be­tar med vård­nä­ra ser­vice på Var­bergs sjuk­hus. Hon tyc­ker de nya ar­bets­upp­gif­ter­na är va­ri­e­ran­de och gör ar­be­tet ro­ligt.

– Hur lång tid det tar att stä­da rum­men be­ror på hur stö­ki­ga de är, ibland kan man få tor­ka av gol­ven två gång­er in­nan det blir rent, sä­ger Mar­ga­re­ta Eriksson

Hon har ar­be­tat med vård­nä­ra ser­vice se­dan om­or­ga­ni­sa­tio­nen i de­cem­ber 2016. In­nan det ar­be­ta­de hon på sjuk­hu­set i när­ma­re 40 år. Nu ar­be­tar man ef­ter kon­cep­tet ”vård är vård och ser­vice är ser­vice”. Tan­ken är att per­so­na­len på vård­nä­ra ser­vice ska avlasta för un­der­skö­ters­kor­na, ut­an att ha pa­ti­ent­kon­takt.

– Ar­be­tet är in­te alls li­ka mo­no­tont läng­re, de oli­ka upp­gif­ter­na gör att man ald­rig vet vad man kan vän­ta sig av da­gen, sä­ger Mar­ga­re­ta Eriksson.

OCH ÄVEN OM ar­be­tet in­ne­hål­ler fler syss­lor mär­ker hon att det av­last­nings­ar­be­te hon gör be­ty­der myc­ket för un­der­skö­ters­kor­na.

– De be­hö­ver in­te va­ra stres­sa­de över att in­te hin­na gö­ra klart el­ler

VA­RI­E­RAN­DE. De extra syss­lor­na som att gå med prov­rör el­ler kö­ra pa­ti­en­ter till

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.