Mind­re tryck på stu­dent­bo­stä­der

TERMINSSTART: ÄN ÄR STUDENTBOSTÄDERNA IN­TE HELT FYLLDA

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - AGNES KÅGSTRÖM agnes.kagstrom@hn.se

Stu­dent och ny i stan – då kan det va­ra tufft att hit­ta bo­stad. Men i Var­berg är si­tu­a­tio­nen be­tyd­ligt bätt­re än i uni­ver­si­tets­stä­der­na.

Stu­dent och bo­stads­lös? I Var­berg är tryc­ket in­te alls li­ka stort som i uni­ver­si­tets­stä­der­na. – Det går att få tag i bo­stad för den som le­tar, sä­ger Sand­ra Johns­son som stu­de­rar till event ma­na­ger.

När hon flyt­ta­de till Var­berg för två år se­dan ha­de hon först li­te pa­nik över att hit­ta bo­en­de. Hon blev an­ta­gen i and­ra om­gång­en och stu­dent­bo­en­de­na var re­dan ful­la. Ef­ter an­non­se­ring på Fa­ce­book blev lös­ning­en ett par från Borås som vil­le hy­ra ut ett gårds­hus centralt i stan.

– Jag ha­de jät­te­tur. Det är ju väl­digt po­pu­lärt att an­vän­da sig av Fa­ce­book. Nu när jag bör­jar tre­an ska vi ha prak­tik el­ler ut­lands­stu­di­er. Jag har fle­ra klass­kam­ra­ter som bor på första­hands­kon­trakt och för att hy­ra ut har de fles­ta an­vänt sig av grup­per på Fa­ce­book el­ler Bloc­ket.

ÄVEN OM BÖR­JAN av ter­mi­nen in­ne­bar spe­ci­al­lös­ning­ar som vand­rar­hem el­ler till­fäl­li­ga bo­en­den för någ­ra få, så har bo­en­det

löst sig för al­la hon kän­ner till.

– Jag skul­le in­te sä­ga att det är su­per­lätt. Det är än­då en bo­stads­brist som jag upp­le­ver det. Men det finns om man le­tar, sä­ger hon.

PÅ KOM­MU­NENS STUDENTBOENDE Ös­ter­går­den är lä­gen­he­ter­na näs­tan fyllda in­för hös­ten. Men det har in­te va­rit nå­got sär­skilt starkt tryck, be­rät­tar Lars Bern­ts­son, fas­tig­hetsad­mi­nist­ra­tör på Ser­vice­för­valt­ning­en.

– De som sökt hit­tills på lis­tor­na som vi får av Cam­pus har bli­vit er­bjud­na lä­gen­het, sä­ger han.

Via tu­ristin­for­ma­tio­nen för­med­las cir­ka 20 bo­en­den från pri­va­ta ut­hy­ra­re. Än så länge har om­kring fem stu­den­ter hört av sig med för­fråg­ning­ar in­för hös­ten.

TO­MAS RASMUSSEN ÄR kom­mu­ni­ka­tions­stra­teg på Cam­pus Var­berg och upp­le­ver att ut­bu­det på stu­dent­bo­stä­der i gans­ka hög ut­sträck­ning mat­char ef­ter­frå­gan. Han kän­ner in­te till att nå­gon stu­dent ska ha av­slu­tat sin ut­bild­ning på grund av svå­rig­he­ten att få bo­stad.

– Vi har ing­et su­per­tryck när vi an­slår om le­di­ga lä­gen­he­ter. Den här bo­en­de­pro­ble­ma­ti­ken som stör­re stu­dent­stä­der brot­tas med har vi in­te rik­tigt upp­levt. De fles­ta lö­ser si­na bo­en­den på nå­got sätt.

Där­e­mot kan pri­ser­na va­ra höga tyc­ker Sand­ra Johns­son. Bå­de på andra­hands­mark­na­den och i de ny­bygg­da stu­dent­lä­gen­he­ter­na på Eng­el­brekts­ga­tan där en en et­ta kos­tar runt 4 600 kro­nor i kall­hy­ra, och en och en hal­vor cir­ka 5 500 kro­nor. Sen till­kom­mer el, kall- och varm­vat­ten samt upp­värm­ning.

– Var­berg är bra på att ta ett högt pris om man jäm­för med and­ra stu­dent­stä­der. Ef­tersom hy­ror­na är så pass höga går det mesta av CSN till det och man får in­te myc­ket peng­ar över.

GÅRDS­HUS. Sand­ra Johns­son sva­ra­de på en an­nons. Det blev hen­nes bo­en­de i två år. Till hös­ten ska hon gö­ra prak­tik i USA,

Bild: EDITH CAMILLA SVENS­SON

men sen be­hö­ver hon nytt bo­en­de igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.