Dags för kaj­re­no­ve­ring

HAM­NEN: TRYGGAR VERK­SAM­HE­TEN FÖR LÅNG TID Ka­jer i Fal­ken­bergs hamn be­hö­ver rustas upp och ar­be­tet på­går för fullt. Fram­åt jul ska det he­la va­ra klart och då be­räk­nas det ha gått åt 250 ku­bik­me­ter be­tong.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

De gam­la ka­jer­na i Fal­ken­bergs hamn bör­jar bli slit­na och re­no­ve­ras etapp­vis.

Det hand­lar om cir­ka 300 me­ter som re­no­ve­ras i den här vän­dan. Svensk Sjö­ent­re­pre­nad AB (SSE) har fått upp­dra­get och bör­ja­de för en må­nad se­dan med att ta bort gam­mal be­tong.

– Man kan sä­ga att vi byg­ger en ny kaj ovan­på den gam­la. Det blir väl­digt sta­bilt och bra när det blir klart. Men det är en lång väg dit, för­kla­rar Jo­han Holmberg som är vi­ka­ri­e­ran­de plats­chef.

Han bor i Halm­stad, pre­cis mitte­mel­lan SSE:S kon­tor i Gö­te­borg och Mal­mö där Jo­han of­ta bru­kar tjänst­gö­ra. Men han har li­te koll på Fal­ken­berg ock­så.

– Vi gjort ar­be­ten här ti­di­ga­re och jag har fak­tiskt bott i Fal­ken­berg för länge se­dan när jag job­ba­de på Möln­lyc­ke.

Möln­lyc­ke blev se­na­re SCA och har pre­cis bytt namn till Es­si­ty. Från mju­ka blö­jor har Jo­han allt­så gått över till att ar­be­ta med be­tyd­ligt hår­da­re ma­te­ri­al. Järn och be­tong an­vänds för att få sta­bi­la kaj­kan­ter mel­lan doc­kor­na på Falkvarv och även cir­ka fem­ton me­ter bakom ter­mi­nal­bo­la­get.

– Vad vi gjort nu är att vi vat­ten­bi­lat klart un­ge­fär 120 me­ter. Det in­ne­bär att vi an­vän­der vat­ten un­der myc­ket högt tryck som tar bort då­lig be­tong och fri­läg­ger ar­me­ring. Stålspon­ten som hål­ler ka­jen på plats kom­mer ef­ter form­ning, ar­me­ring och gjut­ning att skyd­das med ny be­tong.

Bil­nings­ar­be­tet ut­förs med hjälp av en fjärr­styrd ro­bot.

– Vi an­vän­der en flot­te med skydds­nät som fång­ar upp be­tong och ste­nar så att det in­te kom­mer ut i vatt­net. För sä­ker­hets­skäl så hål­ler vi koll på båt­tra­fi­ken i far­le­den strax ut­an­för och stäng­er av ro­bo­ten då bå­tar pas­se­rar. Det bull­rar ock­så en hel del.

– V har va­rit över på and­ra si­dan och har gjort bul­ler­mät­ning­ar. De har le­gat långt un­der högs­ta till­låt­na vär­den och vad jag vet har det in­te kom­mit in någ­ra kla­go­mål, sä­ger Jo­han Holmberg.

AR­BE­TET MED BETONGGJUTNING ut­förs av tre man på land och av tre dy­ka­re un­der vat­ten. 250 ku­bik­me­ter be­tong och ny ar­me­ring ska se till att kan­ter­na kla­rar av tryck på hund­ra ton.

– Vi av­slu­tar med att sät­ta ano­der på vi­ta­la de­lar för att skyd­da mot rost. Spe­ci­ellt i vat­ten­lin­jen är det ut­satt.

Ano­der­na be­hö­ver by­tas ef­ter 5–10 år och är ett mind­re un­der­hålls­ar­be­te. I öv­rigt be­räk­nas ka­jer­na hål­la i 40-50 år ef­ter den här in­sat­sen.

FAL­KEN­BERGS KOM­MUN STÅR som be­stäl­la­re och det he­la kom­mer att gå på 5,3 mil­jo­ner kro­nor. Kom­mu­nen äger och an­sva­rar för an­lägg­ning­ar­na i ham­nen som se­dan ar­ren­de­ras ut till oli­ka verk­sam­he­ter som Falkvarv, Fal­ken­bergs Ter­mi­nal och Lant­män­nen.

– Vi gör re­gel­bund­na be­sikt­ning­ar av ka­jer­na och mås­te ta hand om dem så att in­te stan ra­sar ut i Ätran. Det finns en un­der­hålls­plan och vi äs­kar peng­ar för det i bud­ge­ten. I slutän­dan är det kom­mun­full­mäk­ti­ge som be­stäm­mer hur myc­ket det blir var­je år, för­kla­rar Jim­my Vä­ne­stål som är pro­jekt­le­da­re för hamn och järn­väg på kom­mu­nens sam­hälls­bygg­nads­av­del­ning.

Men al­la ka­jer be­va­ras in­te. Vid gam­la Glas­fi­ber hål­ler den på att ra­sa.

– Den ska ri­vas ef­tersom den in­te an­vänds. Det skul­le gjorts för­ra året men peng­ar­na räck­te in­te till. Vi har äs­kat om mer peng­ar och får vi det blir det väl näs­ta år, sä­ger Jim­my Vä­ne­stål.

Bild: JONATAN BYLARS

KASS KAJ. Jo­han Holmberg på SSE vid en del av ka­jen som är i väl­digt då­ligt skick. I bak­grun­den Christian Ce­der­holm som rå­ka­de va­ra på be­sök för att in­spek­te­ra ma­ski­ner på ar­bets­plat­sen.

Mår­ten Samu­el­son 010-471 52 74 ∙ mar­ten.samu­el­son@hn.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.