Starkt kri­gat av Bo­is

FOTBOLL: STARKT BO­IS TOG SIG AN BROM­MA­POJ­KAR­NA

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - KARL-OS­KAR SKEPPS­TEDT karl-os­kar.skepps­tedt@hn.se

Var­bergs Bo­is tog sig an se­ri­e­le­dan­de Brom­ma­poj­kar­na i sin tred­je match på nio da­gar.

Di­rekt ef­ter av­spark vi­sa­de Bo­is vem som ha­de hem­ma­plan. De öpp­na­de rik­tigt starkt och, pre­cis som ut­lo­vat, lät de sig in­te pressas till­ba­ka och bli de­fen­si­va. Re­dan ef­ter tio mi­nu­ter fick de en chans ef­ter att Gabri­el Altemark Vanneryr vun­nit en du­ell mot Brom­ma­poj­kar­nas mål­vakt på fri­spark. Ing­et mål den gång­en, men någ­ra mi­nu­ter se­na­re är han fram­me igen. Kal­le Söderström spe­lar fram Bo­akye på kan­ten som slår ett per­fekt in­spel till Altemark Vanneryr som en­kelt kan pla­ce­ra in 1-0.

– När vi möt­te Brom­ma­poj­kar­na på bor­ta­plan i vå­ras ha­de de fullt ös på kan­ter­na. I dag vil­le vi spe­la an­norlun­da och val­de att gå med tre mitt­bac­kar. Det fun­ge­ra­de jät­te­bra i förs­ta halv­lek och vi gör ett fint mål, sa Bo­is trä­na­re Jör­gen Wå­le­mark.

Tak­ti­ken fun­ge­ra­de och Bo­is klev in till halvtidsvilan med en led­ning ef­ter en halv­lek där de är det bäs­ta la­get. I and­ra halv­lek ska de ba­ra fort­sät­ta som det såg ut, be­rät­ta­de Jör­gen Wå­le­mark. Men det hann in­te gå mer än två mi­nu­ter in­nan kvit­te­ring­en kom och Brom­ma­poj­kar­na var till­ba­ka i mat­chen. Gyö­ke­res lyc­ka­des få in bol­len ef­ter en trång si­tu­a­tion i Bo­is straff­om­rå­de där spe­lar­na för­gä­ves ro­pa­de för hands.

Med tre för­lus­ter i ryg­gen såg se­ri­e­le­dan­de Brom­ma­poj­kar­na på för­hand ut att bli en svår upp­gift för Bo­is. BP kom från två vins­ter, men Bo­is på hem­ma­plan är ing­en lätt­knäckt nöt.

– DET SÅG JU PER­FEKT ut för oss i halvtidsvilan, sen gör de mål di­rekt och det sät­ter si­na spår. Vi blir pas­si­va, fal­ler hem och vå­gar in­te stå upp på sam­ma sätt, sa Jör­gen Wå­le­mark.

”Vi kan kol­la varand­ra i ögo­nen ef­ter den här mat­chen och va­ra stol­ta över oss själ­va.”

GABRI­EL ALTEMARK VANNERYR

Gabri­el Altemark Vanneryr om kvit­te­rings­må­let:

– Vi har ju för­lo­rat tre mat­cher i rad, och det sit­ter ju li­te i bak­hu­vu­det. Vi blir li­te pas­si­va i bör­jan av and­ra och de får sitt mål, sa Bo­is mål­skytt.

SEN VAR DET Brom­ma­poj­kar­na som do­mi­ne­ra­de and­ra halv­lek. De höll i bol­len me­dan Bo­is fick bac­ka hem. För Bo­is var det tred­je mat­chen på nio da­gar som spe­la­des, och Jör­gen Wå­le­mark me­nar att det märk­tes av i la­get. Men trots att Brom­ma­poj­kar­na ha­de ta­git över sta­fett­pin­nen höll Bo­is ut och lyc­ka­des be­va­ka en­po­äng­a­ren tills do­ma­ren blås­te av mat­chen.

– Vi faj­tas sten­hårt i 90 mi­nu­ter. Vi pra­ta­de in­nan om att vi vil­le stå högt och sät­ta press, men de är så pass skick­li­ga att vi in­te rik­tigt kla­rar det i and­ra halv­lek. Men vi gör än­då det för­svars­job­bet som krävs för att vi ska få med oss en po­äng, sa Jör­gen Wå­le­mark.

– Vi kom­mer till­ba­ka li­te i slu­tet av and­ra halv­lek och lyc­kas få upp la­get li­te bätt­re. Det märks att vi har spe­lat många mat­cher nu, men jag är stolt över kil­lar­na som kom­mer till­ba­ka och gör den här ar­betsin­sat­sen. Brom­ma­poj­kar­na är ju ett rus­kigt bra lag. De är svårslag­na så vi är nöj­da med en po­äng, sa Jör­gen Wå­le­mark.

var nöjd med sin egen in­sats men be­röm­de fram­förallt lagin­sat­sen.

– Jag fick springa rätt myc­ket de­fen­sivt idag. Vi får en del blås­ning­ar emot oss i and­ra, men vi käm­par på. Vi kan kol­la varand­ra i ögo­nen ef­ter den här mat­chen och va­ra stol­ta över oss själ­va, sa han.

den här pe­ri­o­den ha­de Bo­is för­lo­rat fem mat­cher i rad ef­ter som­marup­pe­hål­let men lyc­ka­des se­dan vin­na sju av de tio sis­ta mat­cher­na. Så för­hopp­nings­vis var det­ta det trend­brott Bo­is har vän­tat på.

– I de två se­nas­te mat­cher­na har vi vart minst li­ka bra som mot­stån­dar­na men än­då för­lo­rat. Jag tror att po­äng­en här i dag är jät­te­vik­tig för vårt gäng. Vi be­hö­ver tro på det vi gör för att kun­na hit­ta till­ba­ka. För­ra hös­ten var vi jät­testar­ka och jag hop­pas vi hit­tar dit även i år, sa Jör­gen Wå­le­mark.

1-0. Gabri­el Altemark Vanneryr rul­lar en­kelt in 1-0 ef­ter in­spel från Thomas Bo­akye.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

STARK. Gabri­el Altemark Vanneryr slet hårt och var stark i luft­rum­met mot Brom­ma­poj­kar­na.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

KVIT­TE­RING­EN. Det råd­de li­te för­vir­ring ef­ter Brom­ma­poj­kar­nas kvit­te­ring. Det pro­te­ste­ra­des mot bå­de hands och off­si­de.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

SVÅRSLAG­NA. Brom­ma­poj­kar­na, un­der Olof Mell­bergs led­ning, har ba­ra för­lo­rat tre mat­cher den­na sä­song.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.