Per­so­na­len ha­de up­pen­bar­li­gen rätt

GER RÄTT. I sin gransk­ning av si­tu­a­tio­nen på Ös­ter­går­den ger IVO per­so­na­len rätt i att de be­hö­ver va­ra fler nat­te­tid. Det­ta har nu rät­tats till men mer be­hö­ver gö­ras.

Hallands Nyheter - - Ledare - Bengt Wer­ners­son 010 471 52 72 • bengt.wer­ners­son@hn.se

LE­DA­RE 14/8. All­var­lig kri­tik mot per­so­nal­si­tu­a­tio­nen på äldre­bo­en­det Ös­ter­går­den i Var­berg har åter­kom­man­de fram­förts här i HN. Det­ta på så­väl ny­hets­plats som i insändare och le­da­re. Nu har kri­ti­ken fått yt­ter­li­ga­re tyngd av en gransk­ning ut­förd av IVO (In­spek­tio­nen för vård och om­sorg).

SOM FRAMGÅR PÅ ny­hets­plats i da­gens HN kom IVO den 11 april på ett oan­mält be­sök till Ös­ter­går­den. I sitt åtgärdsbeslut re­do­vi­sar se­dan IVO ett fler­tal bris­ter. Främst hand­lar kri­ti­ken om att det på kvälls­tid ba­ra finns en per­so­nal­styr­ka på fy­ra per­so­ner som ska kla­ra av bo­en­de på fem vå­nings­plan (tio en­he­ter).

Och det är ju vär­re än så. Of­ta be­hövs det ju två per­so­ner för att kla­ra av den hjälp som på­kal­lats. Då åter­står det ba­ra två per­so­ner till res­te­ran­de fy­ra vå­ning­ar. En up­pen­bar orim­lig­het. För al­la ut­om che­fer och an­sva­ri­ga po­li­ti­ker som hit­tills in­te har ve­lat gö­ra nå­got åt sa­ken.

Men som ock­så framgår av ny­hets­ar­ti­keln har det nu hänt sa­ker. IVO:S gransk­ning an­län­de of­fi­ci­ellt till kom­mu­nen den 5 ju­li, men ”re­dan” en må­nad ti­di­ga­re ha­de kom­mu­nen fö­re­gri­pit IVO:S kla­ra ställ­nings­ta­gan­de och åter­in­fört en styr­ka på fem per­so­ner nat­te­tid. Det­ta kan än­dock ba­ra ses som en ab­so­lut mi­ni­mi­styr­ka!

DET ÄR FÖR­STÅS bra att led­ning­en ta­git hän­syn till IVO:S för­vän­ta­de kri­tik. Och man var ju så il­la tvung­en. Med tan­ke på att det här har sagts från så många oli­ka håll, in­te minst från per­so­na­len, och lyfts fram i oli­ka sam­man­hang, bor­de det för­stås ha skett långt ti­di­ga­re. Men den ly­hörd­he­ten har ju in­te fun­nits. Vil­ket ock­så myc­ket tyd­ligt har fram­kom­mit i så­väl in­sän­darsvar som in­ter­vju­ut­ta­lan­den. Av det­ta bor­de man nu ha lärt sig nå­got!

Det är dock in­te ba­ra i be­man­nings­frå­gan som IVO kom­mer med kri­tik. Gransk­ning­en har ock­så vi­sat att vis­sa i per­so­na­len har då­li­ga språk­kun­ska­per, att de be­hov av stöd och hjälp som en­skil­da bo­en­de har in­te följs upp på ett sys­te­ma­tiskt sätt.

OCH AL­LA HAR in­te fått kän­ne­dom om av­vi­kel­ser från upp­rät­ta­de vård­pla­ner.

Det är själv­klart bra, vär­de­fullt och rent av nöd­vän­digt att Var­bergs kom­mun, pre­cis som and­ra ar­bets­gi­va­re, an­stäl­ler män­ni­skor från and­ra län­der. Men pre­cis li­ka vik­tigt är det att man ser till så att de som an­ställs har el­ler får till­räck­li­ga språk­kun­ska­per. Så är det helt klart in­te i dag. El­ler som IVO la­ko­niskt ut­tryc­ker det i sitt åtgärdsbeslut till So­ci­al­nämn­den: ”I den­na del har nämn­den ett för­bätt­rings­ar­be­te”.

Från led­ning­ens si­da tror man sig kun­na lö­sa det­ta ge­nom att sät­ta ”sam­man grup­per­na så att det in­te ska bli pro­blem”. Frå­gan är om det räc­ker. När det, som per­so­nal upp­gi­vit i in­ter­vju­er av IVO, är så all­var­ligt att det finns an­ställ­da ”som har svå­rig­he­ter med att lä­sa, ta till sig och för­stå det svens­ka språ­ket”, krävs det helt klart mer.

PO­LI­TI­KER­NA So­ci­al­nämn­den så­väl som i he­la kom­mu­nens led­ning be­hö­ver ta till sig kri­ti­ken från IVO. Det finns kanske lik­nan­de, än­nu in­te upp­täck­ta, bris­ter på and­ra håll in­om äldre­omsor­gen i Var­berg. Och som be­hö­ver åt­gär­das. För det är all­tid bätt­re att fö­re­kom­ma än fö­re­kom­mas.

Det finns kanske lik­nan­de, bris­ter på and­ra håll in­om äldre­omsor­gen som be­hö­ver åt­gär­das.

Bild: ERIKA ARNADOTTIR

ÅT­GÄR­DAS. IVO:S gransk­ning av Ös­ter­går­den vi­sar på ett fler­tal bris­ter. De be­hö­ver åt­gär­das nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.