Heijls­ka har bli­vit bätt­re

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Ing­e­la Karls­son

Nu står hu­set där och de som in­te tyck­te det blev bra har in­te sett hur hu­set såg ut från bör­jan.

ARKITEKTUR. Un­der he­la re­no­ve­ring­en av vil­lan har jag, skall vil­ligt er­kän­nas, va­rit mer än skep­tisk. Ci­vil olyd­nad el­ler egen­mäk­tigt för­fa­ran­de, kal­la det vad ni vill; en gång för­ra som­ma­ren smet jag in in­nan­för bygg­plas­ten och såg att det mesta var bor­ta.

MEN, KANSKE DET var det en­da man kun­de gö­ra för att räd­da hu­set? Kanske var det i så då­ligt skick att en to­tal ned­mon­te­ring och ut­byte av väl­digt myc­ket ma­te­ri­al helt en­kelt var nöd­vän­digt?

Hur som helst, nu står hu­set där och de som in­te tyck­te det blev bra har in­te sett hur hu­set såg ut från bör­jan. En stor tak­ku­pa mot ös­ter är åter­ställd, tak­spi­ran är till­ba­ka och fönst­ren sit­ter över­vä­gan­de på rätt plats. Hur många ”fjäll” som ren­gjorts el­ler som ut­bytts spe­lar ju fak­tiskt ing­en roll, de är på plats igen.

ATT KAL­LA DET för ett tomt skal när bygg­her­ren själv sagt att all in­red­ning åter­står kan ju tyc­kas li­te märk­ligt. Om det se­dan in­reds mo­der­na­re än för­ut så är det ju en na­tur­lig ut­veck­ling för att kun­na an­vän­da ett gam­malt hus.

DEN SOM VAR in­ne i Sp­ar­banks­hu­set för 50 år se­dan kän­ner ga­ran­te­rat in­te igen sig hel­ler. Och vi som minns Ger­lachs­ka hu­set ha­de med gläd­je sett att nå­gon med sam­ma re­sur­ser som dem som tog hand om Heils­ka vil­lan mon­te­rat ner det till mins­ta grundsten ba­ra det stått där som för­ut istäl­let för hu­set som lig­ger där nu.

UT­VECK­LING. Hejls­ka vil­lan un­der tre fa­ser: ne­derst till väns­ter: år 2009, överst: ej fast­ställt och till hö­ger: år 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.