Var­bergs fram­tid: en pen­sio­närs­kom­mun

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Var­bergs kom­mun kom­mer i fram­ti­den – om Ring­hals tving­as stänga – bli en renod­lad pen­sio­närs­kom­mun med små in­täk­ter till nöd­vän­dig­he­ter

KOMMUNPOLITIK. Get­ter­löns flyg­fält – det nämns många aspek­ter på dess va­ra el­ler in­te va­ra i HN.

Man kan frå­ga sig vil­ken nyt­ta ge­me­ne man har ut­av ett flyg­fält som in­te kan ta jet­plan, vil­ket sjuk­fly­get har? Som in­te kan ta emot lä­kar­flyg­plan? In­te kan ta emot fö­re­tags el­ler stat­li­ga de­le­ga­tio­ner, mat & and­ra för­nö­den­he­ter el­ler stör­re flyg­plan?

Det­ta pga. att flyg­plat­sen IN­TE fick an­läg­ga as­falt­ba­na, har i dags­lä­get ba­ra en ba­na att till­gå. I

HN NÄMNS DET sto­ra ar­range­mang el­ler lik­nan­de event.

Då kan man blic­ka till­ba­ka 15 år. Var­bergs kom­mu­na­la by­rå­kra­ter har in­te haft sin­ne­lag att ha kvar mc-mäs­san på vår­kan­ten, Ar­bets­för­med­ling­ens mäs­sa, Bok­mäs­sa, Drak­båts­fes­ti­va­len i Vall­gra­ven (den la­des ned). Mäs­sor­na flyt­ta­de till stä­der sö­derut.

Någ­ra stör­re mu­si­ka­lis­ka Fram­trä­dan­den som det var då, ex­i­ste­rar in­te idag.

SLUT­LI­GEN GAV MAN mer el­ler mind­re bort Whe­els & Wings till Fal­ken­berg, var­på han­dels­män­nen för­lo­ra­de runt 60 mil­jo­ner i ökad om­sätt­ning, samt gud vet vil­ka för­lus­ter al­la id­rotts­klub­bar för­lo­ra­de som del­tog. Då be­höv­des flyg­plat­sen, men kom­mu­nen gav kal­la han­den till stör­re re­stau­re­ring av flyg­fäl­tet på grund av ide­li­ga över­sväm­ning­ar, med me­ra

Nu har man även sett till att sum­pa bort Ste­nas fär­je­lin­je åt väs­ter till even­tu­ellt Hstad.

Så vil­ken nyt­ta har kom­mu­nen och med­bor­gar­na av Get­teröns Flyg­plats i dag och i fram­ti­den? Ing­en nyt­ta alls!

Man kan in­te ta hän­syn till histo­ri­en i det­ta lä­ge. Brand­fly­get kan ut­gå från and­ra flyg­plat­ser, till ex­em­pel Mo­rup.

Bätt­re att nu­va­ran­de mark an­vänds på ett me­ra lön­samt eko­no­miskt sätt som en vi­da­re ut­veck­ling av Ham­nen där nu­va­ran­de Get­terö­vä­gen läggs, i en tun­nel i en ra­ka­re drag­ning som bör­jar vid få­gel­tor­net och kom­mer upp cir­ka 50 me­ter in­nan nu­va­ran­de flygcafé-bygg­na­den. Det ger ham­nen den mark de be­hö­ver i fram­ti­den.

Fly­get av idag är mest för folk med sto­ra plån­böc­ker en nö­jes­lek­plats för des­sa.

VAR­BERGS KOM­MUN kom­mer i fram­ti­den – om Ring­hals tving­as stänga – bli en renod­lad pen­sio­närs­kom­mun med små in­täk­ter till nöd­vän­dig­he­ter var­på dem som kanske tving­as job­ba i Gö­te­borg el­ler Halm­stad sö­ker sig till des­sa kom­mu­ner och flyt­tar pga. höga skat­ter.

Al­la krång­li­ga vägre­strik­tio­ner i ci­ty gör att mer­par­ten läg­ger ti­den på mo­tor­vä­gen till stör­re shop­ping­cen­ter 5-8 mil från Var­berg, då kom­mu­nen väg­rar så­da­na. Väst­ra Vall skall ju stäng­as 2019 och det­ta per­ma­nen­tas ef­ter för­säk­rings­kas­san till ci­ty.

VÄSTERPORT ÄR ETT fram­ti­da fi­asko när hav­s­ni­vå­er­na ökar med ett par me­ter och tun­neln in­te kan an­vän­das pga. ide­li­ga över­sväm­ning­ar.

En­ligt ex­per­ter­na smäl­ter Nord­po­len och Antark­tis snab­ba­re än ti­di­ga­re be­räk­ning­ar. Oväd­ren blir stör­re och kost­sam­ma­re, även vi får tor­na­dos och fler dör.

Med vän­lig häls­ning

Ben­ny ”Ben­jo” Jons­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.