Då­lig park­sköt­sel i Fal­ken­berg

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

NA­TUR. Be­sö­ker Fal­ken­berg gans­ka of­ta då vi har barn­barn som krä­ver det­ta. Har of­ta för­und­rats över hur sta­dens grön­om­rå­den un­der­hålls. I prin­cip an­vänds kal­hugg­nings­me­to­den vil­ket in­ne­bär hår­da in­grepp i na­tu­ren. Det ser fruk­tans­värt trå­kigt och fult ut en läng­re tid in­nan om­rå­de­na åter­häm­tat sig.

Så sked­de i om­rå­det Tr­ö­inge­berg för tre år se­dan. Min dot­ters fa­milj med fle­ra gran­nar stöt­te på kom­mu­nen om det­ta men fick väl ing­et klart svar på var­för ar­be­tet ut­förts på det­ta sätt.

Men nu till or­sa­ken till den­na insändare: ut­ef­ter Häl­linge ring­led har nu av­verk­nings­mas­sor­na le­gat se­dan dess i sto­ra ri­soch träd­brå­tar. Otro­ligt fult och in­te så barn­vän­ligt hel­ler! Tänk om någ­ra barn skul­le få för sej att klätt­ra i hö­gar­na och en olyc­ka skul­le ske!

Så vid var­je be­sök när vi när­mar oss Bol­la­gum­mans väg är ny­fi­ken­he­ten stor, är hö­gar­na bort­tag­na nu? Men ic­ke, sam­ma be­svi­kel­se var­je gång!

Mås­te sä­ga att det­ta är an­skräm­ligt då­ligt skött! Mor­mor och mor­far

från Ek­sjö

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.