Mat­te­kun­ska­per­na put­sas i som­mar­sko­lan

Hallands Nyheter - - Varberg - AN­NA OSCARSON 010-471 53 71 an­na.oscarson@hn.se

De sis­ta två vec­kor­na av som­mar­lo­vet har ett gäng sko­le­le­ver ta­git chan­sen att för­bätt­ra si­na mat­te­kun­ska­per. – Jag hop­pas på att få god­känt be­tyg, sä­ger Erik Karls­son.

Ett av klass­rum­mens föns­ter står på vid ga­vel och ut­an­för ski­ner solen. Ele­ver­na i som­mar­sko­lan ver­kar in­te allt för leds­na över att be­hö­va sit­ta i skol­bän­ken på som­mar­lo­vet.

– Det är ro­ligt, sä­ger Til­da Andre­as­son som bör­jar ni­an på Håstens­sko­lan till hös­ten.

Som­mar­sko­lan har fun­nits i Var­bergs kom­mun se­dan 2002. Det var från bör­jan då­va­ran­de Bos­gårds­sko­lans rek­tor Bir­git­ta Espmark som höll i den.

– Från 2012 för­änd­ra­de vi upp­läg­get ut­i­från Skol­ver­kets nya rikt­lin­jer. I Var­berg val­de vi att er­bju­da ele­ver att lä­sa extra ma­te­ma­tik och svens­ka på som­mar­sko­lan, sä­ger Joachim Wad­ström, grund­sko­le­chef.

ELE­VER SOM IN­TE kla­rar må­len el­ler pre­cis uppnår dem er­bjuds extra stöd in­för gym­na­si­estar­ten. In­tres­set för svens­ka var in­te till­räck­ligt stort så den grup­pen star­ta­de ald­rig. Su­get ef­ter mer mat­te­kun­ska­per var desto stör­re.

Det bru­kar va­ra runt 20 ele­ver som går som­mar­sko­lan men i år har det va­rit fler ef­tersom bå­de de som gått ut åt­tan och ni­an har er­bju­dits plats. Sam­man­lagt fick 32 ele­ver chan­sen att del­ta men rik­tigt al­la har in­te ta­git den.

Lä­ra­ren Christi­na Ter­ner be­rät­tar att ele­ver­na som kom­mer till som­mar­sko­lan är fli­ti­ga och vi­sar att de vill lä­ra sig.

– Många tror in­te på sig själ­va att de kan, sä­ger hon.

I slu­tet av som­mar­sko­lan har de chan­sen att gö­ra en pröv­ning. Om den går bra kan de få be­ty­get E i stäl­let för F. (Det vill sä­ga god­känt så att de kom­mer in på gym­na­si­et.)

ERIK KARLS­SON FRÅN Ha­ga­sko­lan be­rät­tar att han har svårt för att lä­ra sig sa­ker. Det har gjort att han har

Erik Karls­son hop­pas att som­mar­sko­lan gör att han kom­mer ikapp i mat­ten. hal­kat ef­ter och se­dan ald­rig rik­tigt kom­mit ikapp i mat­ten. Han har ett år kvar till gym­na­si­et.

– Det känns bra att få va­ra med här, sä­ger han.

Bild: EDITH CAMILLA SVENS­SON

SOMMARSKOLA. Til­da Andre­as­son, Me­lis­sa Ku­nic och No­e­mi Castel­li bör­jar ni­an på Håstens­sko­lan i höst. De går i som­mar­sko­lan på PS för att bli säk­ra­re på mat­te. Lä­ra­ren Christi­na Ter­ner hjäl­per till med allt från bråk till geo­me­tri.

HÅRT JOBB.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.